Straffen ble satt til henholdsvis 9 og 11 måneders fengsel, noe som er strengere straff enn påstanden fra påtalemyndigheten, og straffen Vestfold tingrett tidligere hadde fastsatt.
 
Retten har lagt til grunn at arkitekten ga vederlagsfrie tegnetjenester til den kommunale byggesakslederen, og at tjenestene hadde sammenheng med byggesakslederens stilling. Byggesakslederen hadde blant annet ansvar for å behandle byggesøknader fra arkitektfirmaet som arkitekten jobbet for. 
 
I tillegg til fellesstraff på fengsel i 11 måneder, ble byggesakslederen dømt til å tåle inndragning med 30 000 kroner, som er verdien av tegnetjenestene. Han ble også dømt til å betale saksomkostninger med 25 000 kroner.
 
Arkitekten ble dømt til fengsel i 9 måneder, samt til å betale saksomkostninger på 25 000 kroner.

Lagmannsretten ser alvorlig på korrupsjonsforholdet og skriver blant annet:

Et vesentlig hensyn ved kriminalisering av korrupsjon er hensynet til allmennhetens tillit til den offentlige virksomhet i alle dets former. En slik tillit er en forutsetning for et stabilt demokrati. Forbud mot så vel aktiv som passiv korrupsjon i offentlig sektor kan begrunnes i hensynet til å opprettholde en velfungerende offentlig administrasjon og rettsstat.

I Økokrims trusselvurdering pekes det på at norske kommuner er sårbare for korrupsjon og at korrupsjonsfaren særlig er til stede der privat sektor møter offentlig sektor.
 
Vi håper dommen blir lagt merke til, og at den bidrar til en forsterket innsats for å forebygge korrupsjon i kommunal sektor, sier statsadvokat i Økokrim, Henrik Horn.
 
Dommen er ikke rettskraftig.
 
Kontaktperson i Økokrim: 
Statsadvokat Henrik Horn
Tlf: 916 84 157
 
kommunikasjon.okokrim@politiet.no
Tlf: 23 29 10 30 (08.00-15.45)