Arbeidslivskriminalitet foregår ofte i arbeidsintensive bransjer med lave kompetansekrav, utstrakt bruk av enkeltpersonforetak og hvor det benyttes en stor andel ufaglært, midlertidig og utenlandsk arbeidskraft.

De utenlandske arbeidstakerne er sårbare for å bli utnyttet i det norske arbeidslivet. Sårbarheten for å bli utnyttet er større for utenlandske personer som arbeider ulovlig uten arbeidstillatelse og/eller oppholdstillatelse. Utnytting kan forekomme i ulike former som arbeidspress i form av lange arbeidsdager uten overtidskompensasjon, tilbakeholdelse av lønn, trusler eller tvang fra arbeidsgiver. Utnyttingen kan falle både innenfor og utenfor straffelovens bestemmelser om menneskehandel.

Det har vært en økning i rapporteringen av bruk av ulovlig arbeidskraft de siste fire månedene av 2021, spesielt innen bransjene bygg og anlegg, servering og varetransport. Det er også rapportert om ulovlig arbeid blant sesongarbeidere, innen fiskerinæringen og i dagligvarebransjen. I noen tilfeller ser vi at arbeidstakerne som jobber  ulovlig er utenlandske arbeidstakere som blir utnyttet.

I forbindelse med "Black Week" og julehøytiden økte rapporteringen om utnyttelse av utenlandske arbeidstakere i varetransportbransjen.

Sjåfører som jobber for et transportforetak opplever så høyt arbeidspress og lange arbeidsdager at sjåførene, for å rekke leveranser, tisser på flasker som blir liggende blant varene i bilene


Flere av bransjene som er utsatt for arbeidslivskriminalitet  er sesongbaserte. I den kommende perioden vil det være særlig trussel for utnyttelse av arbeidere knyttet til skreifiske og dekkskifte fra mars/april.

Utnyttelse av arbeidstakere innen bilpleie og dekkskifte

Arbeidslivskriminalitet er utbredt i deler av bilpleiebransjen. Bransjen har derfor vært hyppig kontrollert av kontrollmyndighetene de siste årene. Hos noen av aktørene har det blitt avslørt grov utnyttelse av utenlandske arbeidstakere, som i stor grad er midlertidig ansatte. Det foreligger indikasjoner på at flere arbeidstakere blir utsatt for sosial dumping i form av mangel på arbeidskontrakt, lange arbeidsdager og fravær av lønn.

Sesongarbeidere under vinterfisken kan være sårbare for utnyttelse

Sjømatnæringen forventer et stort innrykk av utenlandsk arbeidskraft til årets vinterfiske. Under vinterfiske i 2021 viste kontroller en vesentlig forbedring av boforhold fra tidligere år. Det var like fullt gjennomgående brudd på arbeidstidsbestemmelser og hviletid hos enkelte virksomheter, og det ble også avdekket mangelfulle arbeidsavtaler og saker med mulig trygdesvindel. Det er derfor grunn til å tro at sesongarbeiderne som kommer til skreifiske fortsatt er sårbare for utnyttelse i form av lønnstyveri, brudd på arbeidstidsbestemmelser og uforsvarlig innkvartering.


Hvis du vil lese mer om status for arbeidslivskriminalitet, les statusrapporten her.


Hvis du har tips om mulig bruk av ulovlig arbeidskraft, utnyttelse av arbeidstakere eller arbeidslivskriminalitet kan du formidle dette her:

Tips oss