Arbeidslivskriminalitet foregår ofte i arbeidsintensive bransjer med lave kompetansekrav, utstrakt bruk av enkeltpersonforetak og hvor det benyttes en stor andel ufaglært, midlertidig og utenlandsk arbeidskraft.

Økokrim har tidligere rapportert at det har vært en økt bruk av ulovlig arbeidskraft etter lettelsene i grenserestriksjonene som følge av Covid-19. Informasjonen politiet mottar tyder på at bruken av ulovlig arbeidskraft fortsetter å være på samme høye nivå.  

Flere av bransjene som er utsatt for a-krim er sesongbaserte. I den kommende tiden vil det være en særlig trussel i forbindelse med dekkskifte i oktober og i varetransportbransjen i forbindelse med "Cyber Monday" og julehandelen. 

Økning i kriminalitet begått av omreisende håndverkere

Det har vært en økning i antall omreisende håndverkere som begår kriminelle handlinger mot privatpersoner. Aktørene utfører primært arbeid ute og er vanligvis mest aktive om våren/sommeren. Kriminaliteten finner sted flere steder i landet og dreier seg om bedragerier, svart arbeid, truende adferd overfor kunder og hvitvasking. Aktørene tilhører i stor grad rommiljøet i Norge, men det er også tilfeller av britiske og irske "travellers" som driver oppsøkende virksomhet. 

Aktørene retter seg særlig mot eldre personer som blir svindlet ved å låne ut penger til oppdragstakerne eller at de overbetaler for håndverkertjenester. Ofte utføres tjenestene av ufaglært arbeidskraft med utilfredsstillende resultat. Personer som har prøvd å holde igjen betalinger blir i noen tilfeller truet til å gjøre opp for seg. Arbeidstakerne er primært rumenske borgere som lønnes svart og er sårbare for utnyttelse. Politiet har avskiltet flere biler brukt til å frakte arbeidstakerne.

Mindre utnyttelse av ukrainske borgere til arbeid   

Et stort antall ukrainske borgere har fått innvilget midlertidig oppholdstillatelse og arbeidstillatelse i Norge. Det ble heller ikke avdekket utnyttelse av ukrainske borgere i en felleseuropeisk aksjon mot utnyttelse av sårbare arbeidstakere og menneskehandel i arbeidslivet i juni. Det er heller ingen nevneverdig økning i antall saker om overtredelser av utlendingsloven hvor ukrainske borgere har hatt roller i 2022, sett opp mot tidligere år. Politiet har likevel avdekket noen få tilfeller der ukrainere har arbeidet ulovlig eller blitt utnyttet til arbeid. 

Politiet har likevel informasjon om at enkelte trusselaktører innen bygg og anlegg, landbruket, helsesektoren og akuttinnkvartering for asylsøkere mistenkes å utnytte ukrainske borgere til ulovlig arbeid eller ulike former for arbeidsmiljølovbrudd. 


Hvis du vil lese mer om status for arbeidslivskriminalitet, kan du gjøre det her.


Hvis du har tips om mulig bruk av ulovlig arbeidskraft, utnyttelse av arbeidstakere eller arbeidslivskriminalitet kan du formidle dette her.