Den fremkommer i en ny rapport på arbeidslivskriminalitet fra Økokrim. Lønnstyveri er et kjent problem innenfor a-krim, gjerne i sammenheng med mistanke om sosial dumping, andre brudd på arbeidsmiljøloven og utnyttelse av sårbare arbeidstakere. Som et ledd i å bekjempe dette, har lønnstyverier vært innlemmet i straffeloven siden 1. januar 2022.

Lønnstyverier utfordring i arbeidsintensive bransjer

Eksempler på lønnstyverier kan være å holde tilbake hele eller deler av lønnsutbetalinger, gi lavere lønn enn hva arbeidskontrakt eller bransjestandard tilsier, manglende kompensering for overtidsarbeid, eller manglende utbetaling av feriepenger.

Lønnstyverier sees ofte i sammenheng med uforsvarlig overtid, mangelfulle eller fraværende arbeidskontrakter og andre brudd på arbeidsmiljøloven. Lønnstyverier rammer i størst grad ansatte i små eller mellomstore bedrifter, og tilgjengelig informasjon tilsier at utenlandske arbeidstakere innen lavtlønnsyrker er spesielt utsatt.

Arbeidslivskriminalitet foregår ofte i arbeidsintensive bransjer der det er få formelle kompetansekrav, utstrakt bruk av enkeltpersonsforetak og hvor det benyttes en stor andel ufaglært, midlertidig og utenlandsk arbeidskraft.

Økning i bruk av ulovlig arbeidskraft

Det har vært en økning i bruken av ulovlig arbeidskraft etter at innreiserestriksjonene i forbindelse med koronapandemien ble opphevet. Under koronapandemien ble det brukt mindre ulovlig arbeidskraft i norske virksomheter, men i 2022 var nivået altså tilbake på samme nivå som før pandemien. Utenlandske arbeidstakere som jobber ulovlig i Norge er særlig sårbare for lønnstyverier, sosial dumping og andre former for utnyttelse.

Økningen i bruk av ulovlig arbeid samsvarer med innvandringsstatistikken fra SSB, som viser at innvandringen til Norge nå er tilbake på samme nivå som før pandemien. Denne korrelasjonen kan indikere at andelen ulovlig arbeidsinnvandring til Norge holder seg stabil, sett i sammenheng med den totale innvandringen.

Transportbransjen har fått mye oppmerksomhet

Arbeidslivskriminalitet i transportsektoren har fått mye oppmerksomhet politisk og i media den siste tiden, og det ble trukket frem som en trussel i politiets trusselvurdering for 2023. Regjeringen lanserte høsten 2022 en handlingsplan mot sosial dumping i transportbransjen med 39 tiltak som er ment å styrke det forebyggende arbeidet for å sikre tilfredsstillende lønns- og arbeidsvilkår. Disse tiltakene kan være med på å påvirke kriminalitetsbildet i denne sektoren fremover.


Les mer ved å laste ned statusrapporten som pdf her


Hvis du har tips om mulig bruk av ulovlig arbeidskraft, utnyttelse av arbeidstakere eller arbeidslivskriminalitet kan du formidle dette her.