Eksport av skip til resirkulering og skraping er strengt regulert i norsk og internasjonal rett. Skrapingsmetoden beaching innebærer at skip kjøres opp på en strand for egen maskin, og deretter hugges opp i tidevannssonen. Det er et stort internasjonalt miljøproblem når rike land sender sitt avfall til fattige land, som ikke har tilfredsstillende systemer for håndtering av avfallet.

Skipet Tide Carrier havarerte utenfor Jær-kysten i februar 2017, og det ble da avdekket at skipet var på vei til Gadani i Pakistan for skraping på stranden der. Saken har fattet interesse langt utover Norges grenser, og er blant de første i verden hvor enkeltaktører dømmes for sin befatning med skraping av utrangerte skip på strendene i Sør-Asia.

«Dette er en viktig dom internasjonalt og nasjonalt. Som stor sjøfartsnasjon er det viktig at norske myndigheter bidrar til bekjempelsen av dette problemet. Vi har plikt til å motvirke avfallsproblemer som skyldes virksomhet i Norge uavhengig av om skadene eller ulempene inntrer i eller utenfor Norge», sier politiadvokat i Økokrim Maria Bache Dahl.

Anken til Høyesterett ikke tillatt fremmet

Gulating lagmannsrett dømte i mars 2022 en skipsreder til seks måneders fengsel for medvirkning til avfallseksport i strid med forurensningsloven. Den 9. juni 2022 besluttet Høyesteretts ankeutvalg at skipsrederens anke til Høyesterett ikke ble tillatt fremmet. Dommen mot skipsrederen er dermed rettskraftig.

I sakskomplekset har det Singapore-baserte selskapet Wirana tidligere vedtatt et forelegg på 7 millioner norske kroner. Wirana er en såkalt "cash buyer", som har spesialisert seg på oppkjøp av utrangerte skip for videresalg til opphuggingssteder i India, Pakistan og Bangladesh. Et annet norsk selskap er dømt til å tåle inndragning av utbytte med 2 millioner kroner. Sjøfartsdirektoratet har i tillegg ilagt et tredje selskap et overtredelsesgebyr på 500 000 kroner for brudd på skipssikkerhetsloven, blant annet for manglende bruk av AIS (automatisk identifikasjonssystem).

«I dag hugges 70 prosent av verdens samlede tonnasje opp på strender i Sør-Asia. Karakteristisk for skrapingsmetoden er manglende håndtering av farlig avfall fra skipene, med forurensning til grunn og vann som resultat. Beaching karakteriseres også av manglende ivaretakelse av et svært risikofylt og helseskadelig arbeidsmiljø, og det er rapportert om både alvorlige ulykker og utnytting av barne- og migrantarbeidere», sier Bache Dahl.

Forebyggende effekt

Miljødirektoratet har rapportert om at saken trolig har bidratt til flere søknader som sikrer lovlig gjenvinning av skip. I 2022 har Miljødirektoratet mottatt fire søknader om lovlig gjenvinning av skip (tall per medio juni 2022), og trenden er stigende.

«Det er svært positivt at resirkulering av skip i økende grad skjer innenfor gjeldende regelverk. Vi er fornøyde med at Tide Carrier-saken har bidratt til å sette tematikken på dagsordenen, og til å spre kunnskap om regelverket i bransjen», sier Bache Dahl.

Økokrims etterforskning har skjedd i samarbeid med Vest politidistrikt.

For spørsmål om dommen kontakt:
Maria Bache Dahl, politiadvokat
tlf. 905 19 092

kommunikasjon.okokrim@politiet.no
tlf. 23 29 10 30