Den ene mannen dømmes til en fengselsstraff på 3 år. Den andre mannen er i tillegg dømt for å ha skjult verdier for namsmannen, og idømmes en fengselsstraff på 3 år og 2 måneder. Begge er fradømt retten til å drive næringsvirksomhet i tre år.  

Samtlige frifunnet for inngåelse av fiktivt avtaleverk

En sentral del av saken gjelder inngåelse av to avtaler i desember 2012. Økokrim anførte at dette var en fiktiv avtalepakke. 
Oslo tingrett kommer til at de tiltalte objektivt sett har begått grovt økonomisk utroskap, men kommer til at det ikke er utvist tilstrekkelig skyld. 

Økokrim vil foreta en snarlig vurdering av om denne delen av dommen skal ankes, sier politiadvokat Ragna Flækøy Skjåkødegård.

Domfellelser for grov økonomisk utroskap for to av de tiltalte 

Tingretten finner to av de tiltalte skyldige for grov økonomisk utroskap ved å ha belastet selskapet med uttak og privat forbruk, som det ikke var rettslig grunnlag for.

De er domfelt for å ha foretatt urettmessige belastninger av selskapet på henholdsvis ca. 5,2 og ca. 6,4 millioner kroner, og for å ha akseptert hverandres belastninger. Hver av dem er derfor dømt for en utroskapshandling på ca. 11,7 millioner kroner i perioden 2016 til 2019.

Vi er fornøyd med at det blir domfellelse for denne omfattende tappingen av selskapet, sier Skjåkødegård.


Kontaktperson:

Ragna Flækøy Skjåkødegård
politiadvokat
telefon: 917 40 187 
ragna.skjakodegard@politiet.no