FATF-anbefalingene angir et omfattende og konsistent rammeverk av tiltak som land bør implementere for å bekjempe hvitvasking og terrorfinansiering, samt finansiering av spredning av masseødeleggelsesvåpen. Ulike land har forskjellige juridiske, administrative og operasjonelle rammer, samt ulike økonomiske systemer. FATF har derfor satt en internasjonal standard, som land bør implementere gjennom tiltak tilpasset deres spesielle omstendigheter.

FATF-anbefalingene angir viktige tiltak som land bør ha på plass for å:

  • Identifisere risikoene, og utvikle retningslinjer og nasjonal koordinering;
  • Drive hvitvasking, terrorfinansiering og finansiering av spredning;
  • Anvende forebyggende tiltak overfor finanssektoren og andre relevante sektorer;
  • Etablere fullmakter og ansvar for de kompetente myndighetene (f.eks. etterforsknings-, rettshåndhevende og tilsynsmyndigheter) og andre institusjonelle tiltak;
  • Forbedre åpenheten og tilgjengeligheten av reell eierskap informasjon om juridiske personer og ordninger; og
  • Legge til rette for internasjonalt samarbeid.

(The FATF Recommendations, s. 7)

Last ned The FATF Recommendations her