Enkelte advokater tilrettelegger for økonomisk kriminalitet ved bruk av klientkonto. Klientkonto benyttes blant annet til å unndra kreditorgjeld, bedrageri og hvitvasking. Noen advokater har et forhold til organiserte kriminelle aktører som går utover et normalt advokat/klient-forhold.

Økokrim er også kjent med at flere advokater sørger for informasjonsflyt mellom innsatte og personer på utsiden av fengsel, noe som i seg selv ikke nødvendigvis er straffbart, men som kan indikere at advokatene tilrettelegger for at involverte parter i straffesaker gjøres kjent med informasjon som de kan benytte til sin fordel.

Godkjente regnskapsførere blir benyttet til å skape legitimitet for et foretak. De kan tilrettelegge for hvitvasking, fiktiv fakturering, skatte- og avgiftsunndragelse, arbeidslivskriminalitet samt tilsløre kriminelle transaksjoner. Det finnes regnskapsforetak hvor kundelisten inkluderer en betydelig andel kjente kriminelle aktører innenfor arbeidslivskriminalitet. Noen tilbyr utelukkende sine tjenester til kriminelle aktører (crime as a service). Videre er flere av regnskapsførerne omhandlet selv med ulike typer kriminalitet, særlig av økonomisk art, samt at de har felles næringsinteresser med kjente kriminelle aktører. 

I likhet med regnskapsførere gir revisorer et foretak legitimitet og kan benyttes for å tilrettelegge eller begå ulik økonomisk kriminalitet. Enkelte revisorer mistenkes å godkjenne regnskap uten særlig kontroll, eller mer aktivt å bistå kriminelle med å skjule kriminalitet.

Enkelte eiendomsmeglere har tilrettelagt for hvitvasking via eiendom, inkludert ved bruk av klientkonto samt urettmessig låneopptak og refinansiering. Det er også eksempler på eiendomsmeglere som legger til rette for en uforholdsmessig høy prisvurdering av boliger for klienter. Dette gjør at boligeier kan få høyere refinansiert boliglån, eventuelt høyere boligkreditt enn hva boligens verdi tilsier.

Innen bank og finans er særlig tilrettelegning for innvilgelse av lån på uriktig grunnlag et utbredt problem. Dette forekommer både i store og mindre bankforetak. Noen ansatte i bankforetakene har direkte knytninger til kriminelle aktører og miljøer.

Den kriminelle aktiviteten blant aktørene i helsesektoren knyttes til utstedelse av fiktive legeerklæringer som gir grunnlag for NAV-ytelser, ulovlig utstedelse og salg av reseptbelagt medisin, samt bedrageri av refusjonsordningene til Helseforvaltningen (Helfo). Intensjonen bak den kriminelle aktiviteten til ansatte i helsetjenesten fremstår å være kun profittmotivert.

Konsekvensene av ulovlighetene blant profesjonelle aktører er større enn kun de kriminelle forholdene de tilretteleggere for eller selv begår, da misbruk av posisjonen undergraver folks tillit til profesjoner og viktige samfunnsfunksjoner . Noen profesjoner har også en viktig rolle i forebygging og avdekking av nettopp kriminalitet.

 

Hvis du har tips om profesjonelle aktører som du tror bistår kriminelle kan du formidle dette her

Tips oss