Den 30. august 2023 ble det kjent at utenriksminister Anniken Huitfeldts ektemann, Ola Petter Flem, har kjøpt og solgt aksjer og enkelte andre verdipapirer i norske børsnoterte selskaper mens Huitfeldt har vært utenriksminister. Økokrim ble kjent med saken gjennom media og Huitfeldts pressekonferanse samme dag. 

Saker av ulik karakter
Det har i media vært reist spørsmål om hva som skiller denne saken fra etterforskingen Økokrim har besluttet å foreta i anledning aksjehandler foretatt av tidligere statsråd Ola Borten Moe. 

-  Nærheten til faktisk informasjon som er aktuell å undersøke opp mot faktisk foretatte aksjehandler er forskjellig i disse to sakene, opplyser assisterende sjef i Økokrim, Inge Svae-Grotli.

Borten Moe foretok selv aksjehandler som privatperson. Huitfeldt på sin side, har ut fra de faktiske forholdene, ikke foretatt handler som privatperson eller kjent til hvilke selskaper ektemannen handlet i.

- Selv om saken knytter seg til to statsråder i samme regjering er omstendighetene i de to sakene likevel av ulik karakter, og må holdes atskilt fra hverandre, sier Svae-Grotli. 


Økokrim har foretatt en grundig vurdering
Etter en grundig vurdering ser Økokrim at det ikke foreligger konkrete holdepunkter for at Huitfeldt forsettlig eller uaktsomt har spredt informasjon på en ulovlig måte eller aktivt samhandlet med sin mann om å foreta handler i strid med markedsmisbruksreglene.

Nye omstendigheter som stiller saken mot Huitfeldt og ektemannen i et nytt lys, kan gjøre det påkrevet å åpne etterforsking. Så lenge det ikke foreligger siktelse i en sak står påtalemyndigheten fritt til å omgjøre beslutningen om ikke å foreta etterforsking og forfølge sak videre så fremt straffansvaret ikke er foreldet.

-  Økokrim iverksetter ikke etterforsking mot utenriksminister Anniken Huitfeldt. Etter en grundig vurdering er det ikke rimelig grunn til å undersøke om det foreligger straffbart forhold, avslutter assisterende sjef i Økokrim, Inge Svae-Grotli.