Av politiførstebetjent Sten Andersson, miljøkoordinator, Østfold politidistrikt

Hvor er vi?

Vårt distrikt grenser mot Sverige i sør og øst, mot Follo politidistrikt i nord, og i vest mot Oslofjorden med Vestfold politidistrikt. Vårt politidistrikt har 15 grenseoverganger til Sverige, inkludert de to største; Svinesund og Ørje.

 

Organisering

Vi har en miljøkoordinator med inntil 50 % stilling som er stedsplassert på en av de mindre driftsenhetene. Det er opprettet regionskontakter ved de fem regionene i distriktet. For tiden har vi ingen miljøjurist.

Miljøkoordinatoren har ikke fast budsjett, men har aksept for å bruke det som er nødvendig til kursing, møter og normal aktivitet i henhold til handlingsplaner. I sommermånedene inngår sjøtjenesten som en viktig del av miljøarbeidet. Båter som sjøtjenesten disponerer er en Targa 31 og en Anytec 25/250 hk.

 

Utfordringer

Østfold politidistrikts utfordringer på miljøsiden avspeiles indirekte i forhold til befolkningsstruktur, geografi og infrastruktur.

Vår landgrense mot Sverige og da også EU, må antas å være den viktigste transportruten for veitrafikk både ut og inn av Norge med tanke på illegal handel med kulturminner og fredete arter.

Østfold150 kilometer kystlinje fra Moss til Hvaler og videre sjøgrensen mot Sverige medfører betydelige arbeidsoppgaver knyttet til kontroll og oppsyn med verneområder. I sommerhalvåret er det stor aktivitet til sjøs og på det mest hektiske er det en tilstrømning av titusenvis av fritidsbåter.

Vi har rundt 20 000 hytter hvor de fleste ligger i skjærgården. Det mest ekstreme eksempel på dette er Hvaler kommune som i sommersesongen kan øke sitt innbyggertall fra ca. 3 500 til 35 000. Dette gir klart store utfordringer knyttet til miljølovgivningen.

Til havnene i Moss, Fredrikstad, Sarpsborg og Halden ankommer det årlig ca. 3 200 større fartøy.

Tett opp til Fredrikstad havn på Øra ligger vårt største reservat som ble vernet i 1979. I 1985 ble Øra tildelt status som internasjonalt vernet våtmarksområde etter Ramsar-konvensjonen. Kurefjorden mellom Rygge og Råde er det andre av Østfolds to Ramsarområder.

 

 

Anytex 25/250

Båten til Hvaler lensmannskontor, en Anytec 25/250 Yamaha.

 

Ytre Hvaler nasjonalpark

Det foreligger et verneforslag for Ytre Hvaler nasjonalpark. Ved opprettelse av en nasjonalpark i dette området, med den befolkningstettheten det har om sommeren, vil vi møte nye utfordringer på oppsynssiden. Planområdet for nasjonalparken har store verneverdier knyttet til flora, fauna, strand og kysttyper. Det er en høy andel av rødlistede arter her. Området har spesielle marine egenskaper på grunn av Glommas utløp, og meget variert undersjøisk topografi og bunnforhold. Det er registrert et stort korallrev som er mer enn 1 200 meter langt og dette skal være et av verdens største innomskjærs korallrev man kjenner til.

Vi må hele tiden holde fokuset på vår største utfordring som er oppsyn, kontroll og beredskap, med tanke på store forurensningsutslipp. Slike utslipp vil få uante konsekvenser for vårt område.

 

Fakta om Østfold politidistrikt

Østfold politidistrikt har elleve geografiske enheter (fire politistasjoner og syv lensmannskontor).
Ca. 260 000 innbyggere
Areal: 3 289 m².

 

Neste gang: Sogn- og Fjordane politidistrikt