www.miljokrim.no

Viktige dommer

Avgjørelser fra høyesterett, samt lagmannsretts- og tingrettsdommer av prinsipiell betydning i miljøsaker 2009.
Publisert

Viktige dommer

Lagmannsrett

Skjerpet straff for kulturminnekriminalitet på Svalbard

Høyesterett

Spørsmål om det forelå overtredelse av viltloven § 19 – forbudet mot inhuman jakt