I mai 2007 eksploderte to tanker på selskapets anlegg i Gulen der ansatte kom i livsfare.

I tillegg medførte eksplosjonen helsefarlig utslipp som blant annet førte til kraftige betennelsesreaksjoner på slimhinner, kvalme og hodepine for de som oppholdt seg i nærheten av bedriften. 

 Daglig leder ble dømt etter alle tiltalepunkt-ene, som gjaldt flere brudd på forurensingsloven, arbeidsmiljøloven og brann- og eksplosjonsvernloven. Under straffutmålingen uttaler lagmannsretten blant annet «I denne saka tilseier allmenne omsyn ein streng reaksjon. Den gjeld uløyves og uforsvarleg drift av eit anlegg med stort potensiale for alvorleg forureining og fare for liv og helse for arbeidstakarar og folk i grannelaga». Og «Etter lagmannsretten sitt syn prioriterte dagleg leiar omsynet til å utvikla drifta i Vest Tank AS, for å kunna få til gode økonomiske resultat, framfor omsynet til forsvarleg drift ved anlegget i Sløvåg».

 Rådgiveren, som var tiltalt for brudd på ett tilfelle av forurensningsloven ved å ha gitt råd om renseprosessen som førte til eksplosjonen, ble frifunnet under dissens. To av rettens dommerer mente han skulle dømmes. Rettens flertall la blant annet vekt på at han ikke hadde brukt mye ressurser på oppdraget mens mindretallet mente han hadde opptrådt grovt uaktsomt ved å lage et opplegg for nøytralisering av væska innenfor et fagområde han ikke hadde kompetanse på. 

Selskapet har tidligere vedtatt en bot på to millioner kroner for brudd på forurensningsloven, arbeidsmiljøloven og brann- og eksplosjonsvernloven. Den tidligere styrelederen i selskapet ble kort tid etter at hovedforhandlingen startet sykmeldt og han får opp saken sin i slutten av januar 2012. 

Påtalemyndigheten har anket til Høyesterett over straffutmålingen for daglig leder, samt over lovanvendelsen under skyldpørsmålet for rådgiveren, subsidiært over mangelfulle domsgrunner. Daglig leder har anket over lovanvendelsen, saksbehandlingen og straffutmålingen. Ankene er nå til behandling i Høyesteretts ankeutvalg. 

 

Miljøkrim vil komme tilbake til saken i et senere nummer.