Både av hensyn til lokal forvaltning, og av hensyn til kontroll og håndheving av bestemmelsene om bruk av vannscooter, inneholder småbåtloven et generelt forbud som kommunene ved forskrift kan gi dispensasjon fra såfremt ikke hensynet til miljø eller sikkerhet tilsier noe annet.

VannscooterMiljøverndepartementet ønsker et bedre system for utvelgelse av områder til bruk av vannscooter. Slik aktivitet kan lett komme i konflikt med både miljø og sikkerhetshensyn og departementet har derfor utarbeidet utkast til forskrift om bruk av vannscooter. Forslaget omfatter blant annet et kart som angir områder hvor det ikke er tillatt å kjøre vannscooter. Disse områdene utgjør et kystnært belte. I det kystnære beltet har det derfor, ifølge høringsbrevet fra departementet, ingen hensikt å søke om dispensasjon ettersom kommunen ikke har hjemmel til å åpne områder for vannscooter her.

Forskriften er, ved innføring av det kystnære beltet, ment å forenkle dagens system både for brukerne og for kommunene.

Politidirektoratet har gitt høringssvar og har merknader til forslagets bestemmelser om tilsyn og håndheving, jamfør utkastets § 6.

Det fremgår av høringsnotatet at «fylkesmannen skal foreta lovlighetskontroll, og at de sentrale myndighetene ønsker en streng håndheving av og kontroll på hvilke områder som åpnes for kjøring.» Videre skal fylkesmannen ha ansvar for å føre tilsyn med områdene for bruk av vann-scooter, og føre «tilsyn både med om det kjøres utenfor de angitte områdene og om eventuelle vilkår kommunen har stilt overholdes». Videre fremkommer det at tilsyn skal utføres hvert år i de aktuelle områdene, og fortrinnsvis på tidspunkter og årstider da det er sannsynlig at det foregår kjøring der.

Politidirektoratet mener at fylkesmannens tiltenkte tilsynsoppgave fremstår noe uklar. Det er uproblematisk at fylkesmannen tillegges lovlighetskontroll med kommunenes forvaltning av regimet etter forskriften. Det synes samtidig forutsatt at fylkesmannen også tillegges håndhevingskontroll med hvorvidt den faktiske bruken av vannscooter skjer i overensstemmelse med forskriften. Politidirektoratet etterlyser en rolle-avklaring i regelverket og viser til Riksadvokatens høringsuttalelse til naturmangfoldloven; «skal forvaltningskontroll være effektiv må det foreligge klare hjemler med et klart grensesnitt mot politiets myndighetsområde under iakttagelse av de tradisjonelle rettsgarantier».

 

For mer informasjon, se Miljøverndepartementet (www.regjeringen.no) og dokumenter under høring.