Av Margrete Torseter, politiadvokat/miljøjurist, Salten politidistrikt

Fylkesmannen i Nordland anmeldte byggingen i november 2007. Anmeldelsen omfattet da hele 11 ulovlige tiltak som var gjennomført frem til ut på 2000-tallet. Slike saker er sjeldne i Nord-Norge, og dette ble en strandsonesak av stort omfang for Salten politidistrikt.

Allerede i november 2006 tok Rødøy kommune tak i forholdene. Da ble første anmodning om redegjørelse rundt mulig ulovlige tiltak sendt til ekteparet. De fikk etter hvert anledning til å sende inn byggesøknad i ettertid, men denne ble avslått for de fleste av tiltakene. Ekteparets klage til fylkesmannen medførte kun mindre endringer i vedtak om riving, men denne prosessen er i skrivende stund (februar 2010) ikke helt avsluttet. Det er likevel på det rene at det meste av det de har bygd må fjernes.

Politiet fikk foretatt takst av eiendommen med og uten de ulovlige tiltakene, i tilfelle inndragning av verdiøkning etter straffeloven § 34, dersom noen av tiltakene skulle få stå igjen.

Forvaltningssaken drøyde, og derfor valgte politiet den 30. mars 2009 å utstede forelegg. Det ble gitt med forbehold om mulig inndragningsforelegg relatert til verdiøkning som følge av de ulovlige tiltak. Ekteparet ble bøtelagt for inngjerdingen (friluftsloven § 39 jf. § 3 første ledd) og bruk av de diverse tiltakene (plan- og bygningsloven § 110 første ledd nr. 3 jf. § 93 første ledd bokstav a, i og j jf. § 86a jf § 17-2). De ble altså bøtelagt for bruken av de ulovlige tiltakene, ikke for selve byggingen, siden den lå så langt tilbake i tid at forholdet var foreldet. Dette har egen hjemmel i § 110 nr. 3.

Foreleggene ble først ikke vedtatt, og hovedforhandling ble berammet for Rana tingrett. Det ble fra forsvarers side blant annet hevdet at forholdene var foreldet, noe aktor avviste. Uka før hovedforhandlingen ble begge foreleggene likevel vedtatt. På grunn av at den ene ektefellen stod som eier av en del av eiendommen, og den andre som fester av den andre delen av eiendommen, ble straffereaksjonen løst slik at forelegget til den ene var på 80 000 kroner og til den andre på 40 000. Det ble da tatt hensyn til inntektsforhold og hvilke overtredelser det var snakk om.

I Nord-Norge er strandsonen lang, og det er ikke så tett befolket. Presset på strandområdene er derfor ikke like stort som i enkelte områder i sør. Men strandperlene blir i takt med velstandsøkningen mer og mer utsatt for press også her, og det er derfor viktig å være i forkant og markere seg i de mer alvorlige sakene som kommer opp. Vi er sånn sett noe heldigere stilt her nordpå.

 

 

Kart over området
Gjerde i strandkanten
Kart over området.   Slutten av selve gjerdet som går helt ned i havet.

 

Bølgebryter
Ulovlig hytte
En del av de ulovlige tiltakene med bølgebryteren til venstre i bildet.
  Eiendommen med den lovlige hytta i bakkant.