En av de som var tilknyttet reindriftsnæringa fikk med seg to kamerater for angivelig å kjøre opp et drivstoffdeponi til sommersesongen. Selv om det fortsatt var en del snø i området, fant kjøringen sted så sent på året at plante- og dyrelivet ville være utsatt, samt at en del barmarkskjøring var uunngåelig.

De tiltalte fikk tilsammen 40 000 kroner i bot, henholdsvis 2x14 000 og 1x12 000. I tillegg til motorferdsel i utmark omfattet bøtene også kjøring med uregistrert skuter og kjøring uten å inneha førerkort for snøskuter. Det må presiseres at den ene mannen ikke er representativ for reindriftsnæringa, og han har heller ikke fått noen støtte fra sine «egne» for denne kjøringen.