Av Politiadvokat Aud Ingvild Slettemoen, ØKOKRIM

Skrytefilm av ulovlig jakt legges ut på YouTube

Fredag før påske, den 26. mars 2010, rapporterte media på New Zealand at «Norwegian tourists kill endangered Kiwi wildlife» (norske turister dreper truede New Zealandske arter).

Rapportforsiden

Bildet viser forsiden på etterforskingsrapporten fra Departement of Conservation. 

Bakgrunnen var en «skrytefilm» som var lagt ut på YouTube, der fem unge norske menn drev jakt på flere dyr og fugler. Jakten skulle ha funnet sted i januar. På videoen ser en jegerne lande med helikopter ute i naturen, og deretter følger scener der de skyter dyr og fugler med heftig filmmusikk lagt på i bakgrunnen, iblandet scener med en viss «partyfaktor» fra turen. Filmen viser også at de skyter etter flyktende vilt, noe som er problematisk i forhold til kravet til human jakt på grunn av faren for skadeskyting. New Zealandsk media rapporterte at nordmennene hadde jaktet på artene chamois, Hare, wallaby, den totalfrede arten Kereru, eller New Zealand Pigeon, og den beskyttede arten Paradise Shelduck. Nyheten om videoen ble slått stort opp i media på New Zealand, der filmen skapte sterke reaksjoner. Ettersom nyheten spredte seg, ble filmen fjernet fra YouTube. Publikum la imidlertid filmen ut igjen, da med tittelen «Norwegian hunters kill endangered wildlife». (Filmen er fortsatt å finne på Youtube.)

New Zealands miljøvernminster Kate Wilkinson ble sitert i media på å uttale:«I’m appalled. I think it’s despicable. We spend a lot of time and effort protecting our native birds and cherishing our native birds and to have idiots like that shoot them. I think it’s just horrific.»

Om strafferammen på 1 000 000 New Zealand dollar (omtrent 460 000 kr med dagens kurs) eller seks måneders fengsel ble miljøvernministeren sitert på å uttale: «Is that enough? I don’t think it is. Personally I’d like to stop these guys ever coming back to the country.»

Samme dag – om ettermiddagen fredag før påske – begynte telefonen også å ringe hos ØKOKRIM med spørsmål fra inn- og utland om hva norsk politi ville gjøre med saken. ØKOKRIM mottok også e-poster om saken direkte fra publikum både på New Zealand og i Norge. Det var tydelig at mange reagerte sterkt på at norske turister jakter ulovlig på fredede arter i et fremmed land.

 

Når kan ulovlig jakt i utlandet straffeforfølges i Norge?

Mange av henvendelsene til ØKOKRIM gjaldt spørsmålet om den ulovlige jakten på New Zealand kunne straffeforfølges i Norge etter norsk rett. Straffeloven § 12 nr. 3 regulerer når handlinger begått av nordmenn i utlandet kan straffeforfølges i Norge. Naturmangfoldlovens regler – herunder reglene om uttak av vilt – gjelder ikke i utlandet, jf. naturmangfoldloven § 1, og overtredelser av naturmangfoldloven kan ikke etter strl. § 12 nr. 3 straffeforfølges etter norsk rett. Handlinger som rammes av strl. kapittel 14 vil derimot kunne straffeforfølges i Norge, herunder generalklausulen i strl. § 152 b. Forutsetningen er at handlingen er straffbar også etter det lands lov i hvilken den er foretatt (jf. strl. § 12 nr. 3 bokstav a jf. bokstav c).

Bestemmelsen om faunakriminalitet i strl. § 152 b annet ledd nr. 1 rammer «den som forsettlig eller grovt uaktsomt minsker en naturlig bestand av fredede levende organismer som nasjonalt eller internasjonalt er truet av utryddelse». Strafferammen er 6 år. Det fremgår av forarbeidene til generalklausulen1 at utgangspunktet for vurderingen av om arten er truet av utryddelse, skal være den såkalte «Rødlisten», samt internasjonale konvensjoner som tar sikte på å verne truede organismer, og som er tiltrådt av Norge. Det finnes en internasjonal rødliste utarbeidet av IUCN (International Union for the Conservation of Nature and Natural resources), og i tillegg utarbeider de enkelte land nasjonale rødlister basert på IUCN sine kriterier.

Det var særlig jakten på den totalfredede fuglearten Kereru (Hemiphaga novaseelandiae) som opprørte publikum og myndigheter på New Zealand. Kereru er klassifisert som LC – «least concern» på IUCN sin internasjonale rødliste. Kategorien «LC» er i den norske rødlisten oversatt til «livskraftig», og det betyr at arten ikke vurderes å være truet av utdøing. Også Paradise Shelduck (Tadorna Variegata) er klassifisert som «LC» i den internasjonale rødlisten. I New Zealands «rødliste»2, er Kereru angitt å være i gruppen «Gradual decline». Det innebærer at Kereru nasjonalt faller utenfor kategoriene «Nationally critical», «Nationally endangered» og «Nationally vulnerable»3. Det var på denne bakgrunn neppe grunnlag for å anvende generalklausulen i § 152 b på forholdet. I tillegg så syntes jakten på disse fugleartene ikke å ha vært så omfattende, at vilkåret i § 152b om å «minske bestanden» ville være oppfylt. Det fremgår av forarbeidene til generalklausulen at det skal mer til enn å fjerne ett individ, der bestanden er av en «ikke ubetydelig størrelse.»4

«Chamois» er en liten geiteantilope som opprinnelig er hjemmehørende i Europa, men som ble introdusert til New Zealand i 1907 gjennom en gave fra keiseren av Østerrike-Ungarn. Chamois er med andre ord en introdusert art på New Zealand, og Department of Conservation oppfordrer til jakt for å holde bestanden nede. Også «wallaby» er en introdusert art på New Zealand. Dette er et lite kenguruliknende dyr som er regnet som skadedyr. Heller ikke hare er noen truet art.

Konklusjonen var altså at det ikke ville være hjemmel for å straffeforfølge forholdet i Norge.Etterforskingen på New Zealand

Saken har vært etterforsket på New Zealand av Department of Conservation. ØKOKRIM har vært i løpende kontakt med myndighetene der i den forbindelse, og har bistått der det var aktuelt. ØKOKRIM har foretatt avhør av de fem jegerne og har oversendt lydopptak samt oversettelser av avhørene til New Zealandske myndigheter.

De fem ble siktet for ulovlig felling av den totalfredede Keruru-duen, felling av Paradise Shelduck utenfor jaktsesongen, besittelse av de ulovlig felte fuglene, samt jakt uten nødvendig jaktlisens i West Coast Conservancy. Det viste seg senere at fire av de fem hadde slik jaktlisens, og dette punktet ble derfor opprettholdt for bare en av jegerne.

Etterforskingen viste også at en av de fem har vært på New Zealand tidligere, der vedkommende i henhold til Department of Conservation også startet en skogbrann på South Island i januar 1999, uten at det medførte noen reaksjon mot vedkommende.

Den 24. november 2010 behandlet Whataroa District Court saken, uten at de tiltalte møtte (naturlig nok). De tiltalte var imidlertid blitt notifisert om domstolsbehandlingen, og hadde informert domstolen om at de ikke kom til å møte. Domstolen godkjente at det blir utstedt arrestordre på de fem. Det innebærer at om noen av de dem søker innreise til New Zealand, vil de bli arrestert og stilt for domstolen for den ulovlige jakten. Ms Wilkinson ser altså ut til å få oppfylt sitt ønske om å hindre jegerne i å komme tilbake til New Zealand. De vil neppe tørre å sette sine ben der igjen med det første.

                                                       

 

En melding fra Ross Atkinson i New Zealands Department of Conservation:
«New Zealand is blessed with many unique native fish, insects, birds, lizards and frogs. Our only native mammals are bats and marine mammals. However New Zealand species are under constant threat through the introduction of animal pests such as rodents, mustelids, cats, dogs, possums, deer, to name but a few, all introduces by our ancestors as they settled the country we foundly refer to as Godzone.

The human species continue to be the greatest threat to New Zealand wildlife through land development and simple people pressure on our landscape. The Department of Conservation has a difficult task maintaining a balance between conserving our wildlife and meeting the economic needs of tourism and development. Department of Conservation compliance staffhave a wide portfolio of work ranging from protection of land and sea based species, native forests and biosecurity threats. Thankfully, events such as the recent transgression by visitors to New Zealand are not that common, but when they do occur are taken seriously by most New Zealanders as happened when the Youtube footage of killing kereru occurred. It is for this reason that the Department of Investigation pursued this investigation through to the filing of criminal charges and issue of arrest warrants against the offenders, even though they had departed the country and were beyond our criminal jurisdiction. We ask that visitors to our shores respect our wildlife as they would respect the wildlife in their own country, and a breach of such respect may have consequences for those transgressors. The Department of Conservation, our investigators and prosecution staff are most grateful and appreciative of the concern and assistance provided to us by ØKOKRIM and indeed many of the Norwegian public.»

                                                       

 

«Hi! We are two guys from Norway who is going to New Zealand in october. The plan is to cross the north and south island by foot. We are bouth hunters, and wounder if anyone can give us some tips about where and what we can hunt on our way. Thankful for all answers.»
Innlegg på et nettforum 13. mai 2008 fra en av nordmennene, i forbindelse med en tidligere reise i 2008/2009.

«My first thoughts on reading this, ‹You can’t be serious!…› But I guess you are!!! Heres a tip for Ya. Forget about shooting any birds. You see. Where you guys are going, most likely any birds You see will be protected, most likely endangered, native species. Serious fines, criminal convictions and gun confiscations will be the result if You harm the birds here.»
Svar på samme nettforum 20. mai 2008.

«We will leave the birds alone.»
Svar tilbake fra nordmennene 20. mai 2008

                                                       

 

Noter

  1. Ot.prp. nr. 92 (1992–93) s. 20).
  2. New Zealand Threat Classification system fra 2005.
  3. New Zealand Threat Classification System manual, Department of Conservation 2008.
  4. Ot.prp. nr. 92 (1992–93) side 21 i spesialmerknadene til § 152b.