Etter havressurslovens ikrafttredelse 1. januar 2009 er straffehjemmelen for ulovlig hummerfiske denne lovs § 60. Bestemmelsen om fredningstid er fortsatt den samme: Forskrift 22. desember 2004 nr 1878 om utøvelse av fisket i sjøen § 34a, som for denne bestemmelsen er hjemlet i havressursloven § 16. Denne hjemmelsrekken ble brukt i forelegget mot en mann som hadde fisket hummer i Tvedestrand i september 2009.

Han hadde satt teinene på 18 meters dyp. Forelegget hadde derfor også en post om brudd på forskriften om fisket i sjøen § 33 (3), hvoretter krabbeteiner i hummerfredningstiden skal settes på minst 25 meters dyp mellom svenskegrensen og Varnes fyr på Lista. I tillegg var fluktåpningen i teina under 60 mm, jf forskriften § 33a første ledd, og teina var ikke riktig merket, jf § 73 (1).

Boten ble 12 000 kroner.