Av politiadvokat Arne Kjønstad, Agder politidistrikt.

 

Skudeholmensaken

I miljøkrim nr. 2/3 2006 s. 16 er «Skudeholmensaken» omtalt. Saken er nå behandlet i Agder lagmannsrett, som i kjennelse av 6. november 2006 forkastet entreprenørens anke over straffeutmålingen. I tingretten fikk entreprenøren en bot på 100 000 kroner Tiltakshaver anket også dommen, men trakk anken kort tid før saken skulle opp. Et annet aspekt ved saken er tiltakshavers totale kostnader knyttet til de ulovlige tiltakene. Kostnadene er nå trolig godt over 1 million kroner; bot på 200.000 kroner, dagbøter til kommunen på over kr 400 000 kroner, kostnader til advokatbistand, samt bygging av de ulovlige tiltakene og tilbakeføring av disse.

Et prosessuelt poeng knyttet til bevisføringen i lagmannsretten, var at aktoratet fikk medhold i avskjæring av samtlige dokumentbevis som forsvarer ønsket å fremlegge. Disse ble tillatt ført i tingretten. Entreprenøren har påkjært lagmannsrettens avgjørelse til Høyesterett. Tiltakshaver har for øvrig saksøkt Lillesand kommune hva gjelder dagbøtene.

Låve

Ulovlig oppført låve i Torviga.
Foto: Agder politidistrikt

 

Torvigasaken

Kristiansand tingrett avsa 8. november 2006 dom i «Torvigasaken». Saken gjelder foretaket Torviga AS som uten byggetillatelse fikk oppført en fritidsboligliknende låve på 98 m2, rev en sjøbod uten tillatelse og foretok et terrenginngrep over ca. 180 m2 ved uttak av stein. Både låvebygningen og sjøboden lå i regulert område med reguleringsstatus bevaring. Tingretten frifant tiltakshaver for terrenginngrepet. Tiltakshaver hevdet i retten at låven var bygget i god tro. Han hadde sendt inn byggesøknad og startet byggingen etter 3 uker, da han hevdet at han trodde at tiltaket var «enkelt tiltak». Når svaret på søknaden fra kommunen kom etter ca. 6 uker, fikk tiltakshaver avslag på byggesøknaden. Retten trodde ikke på tiltakshavers forklaring, og ila foretaket, som eier eiendommen, en bot på 260.000 kroner. Entreprenøren som hadde hjulpet til med å reise låven, fikk en bot på kr 50.000 kroner. Påtalemyndigheten har anket frifinnelsen for terrenginngrepet. Det er også bebudet anke fra motparten.