I en dom fra Oslo tingrett 21. september ble en mann dømt til to års fengsel for å ha omsatt falske Ibsen- og Hamsundokumenter.

Retten fant det bevist at mannen hadde solgt dokumentene med forsett om at de var falske, og dømte mannen for grovt bedrageri og dokumentfalsk. Retten uttalte at den fant det bevist at det var mannen selv som hadde produsert dokumentene, selv om det ikke var nødvendig å ta stilling til dette for å domfelle mannen. Retten legger i skjerpende retning vekt på at «flere av de håndskrifter som var falske gjaldt skrifter som – dersom de hadde vært ekte – ville ha hatt betydning for kultur- og litteraturhistorien.» Retten uttaler også at «han fant også på tilforlatelige og troverdige forklaringer som gjorde at han fikk tillitt både hos Norli og Nasjonalbiblioteket» og at «den iver som tiltalte tilsynelatende viste for å få håndskriften i enkelte av dokumentene gransket, kan ses som et eksempel på at han forsøkte å vinne tillit».

Domfelte har anket dommen, men det er ikke i skrivende stund besluttet om lagmannsretten vil slippe inn anken. Det vil komme en artikkel om saken når den er rettskraftig avgjort.