Bot for vindsurfing i fuglefredingsområde

10-051642: Lister tingrett, 18. juni 2010

Lister tingrett avsa 18. juni 2010 en dom med en bot på 4000 kr for overtredelse av naturvernloven § 14 annet ledd, og § 9 jf. § 10 og §§ 21-24 jf. Kongelig resolusjon 28. august 1987 om fredningsbestemmelser for Nordhasselvika fuglefredningsområde i Farsund. Personen hadde drevet vindsurfing i området Steinsvika i en periode på ca. 2 timer. Forskriften for Nordhasselvika nevnte ikke brettseiling direkte, og spørsmålet for tingretten var om brettseilingen hadde medført en forstyrring av fuglelivet slik at det ble rammet av forbudet i forskriften mot «enhver form for unødig forstyrrelse av fuglelivet». I vurderingen av om aktiviteten er unødig forstyrrende på fuglelivet viste tingretten til at det dreier seg om utøvelse av brettseiling under ekstreme forhold av særlig kyndige seilere noen få ganger i året i et verneområde med internasjonal vernestatus (Ramsar). I vurderingen av om forstyrringen var «unødig» og den interesseavveiningen som her må foretas, uttalte tingretten at det er klart at hensynet til brettseilerne må vike for behovet for vern av sjøfugl i området. Tiltalte hadde vindsurfet i Steinsvika vitende om at det var et fuglefredingsområde, fordi seilforholdene her under spesielle værforhold er de beste i Norge, men var uenig i vernemyndighetens tolkning av forskriften, og hadde «tatt en bevisst sjangs på at hans forståelse av forskriften var den riktige». Tingretten viste også til Rt. 2002 s. 1069 hvor det sies at i vurderingen av om en rettsvillfarelse gjør selve handlingen forsvarlig, er spørsmålet om grunneier lojalt har innrettet seg etter fredningens formål.

Fengselsstraff for hummerfangst med ulovlig redskap

10-112768MED-ROMS: Romsdal tingrett, 13. oktober 2010

En mann hadde hatt stående i sjøen til sammen 21 teiner uten påbudt fluktåpning, jf. forskrift av 22. desember 2004 nr. 1878 om utøvelse av fisket i sjøen § 99 jf. § 33a, der det er påbud om en sirkelformet fluktåpning med minst 60 mm diameter på hver side av hummerteiner og en sirkelformet fluktåpning på 80 mm i krabbeteiner.

Da Kystvakten etter et anonymt tips foretok kontroll av fiskebåten der tiltalte var i ferd med å løfte inn teinene, hadde teinene stått ute i 3–4 uker, og det var totalt 22 hummer og noen krabber i teinene. Fisket fant sted i den perioden det er lovlig å fiske hummer, og det var heller ikke påstått at tiltalte faktisk hadde fisket hummer under minstegrensen. Saken gjaldt derfor bare fiske med ulovlig redskap.

Tingretten viste til at hensynet bak reglene, som er å verne hummerbestanden ved å redusere muligheten for at det fiskes hummer under minstemålet, tilsier at det reageres strengt mot denne type overtredelser. Videre viste tingretten til at ulovlig fiske av hummer synes å være et økende problem, og at allmennpreventive hensyn tilsier en streng reaksjon.

Det er ikke tidligere rettspraksis om tilsvarende forhold, men aktor hadde fremlagt tre forelegg på ulovlig fangst av 7–15 hummer, der det var gitt bøter på fra 15–20 000 kr. Under henvisning til at tiltalte hadde fisket over flere uker med et betydelig antall teiner, og under henvisning til de sterke allmennpreventive hensyn, ble straffen satt til 15 dagers fengsel, samt bøter på 15 000 kr. I tillegg ble det inndragning av teinene til en verdi av til sammen rundt 40 000 kr. (Aktors påstand på inndragning av deler av verdien av fiskebåten med 10 000 kr ble ikke tatt til følge.)