Hønsehauk – spørsmål om nødverge

Nordhordaland tingrett 6. februar 2008

Nordhordland tingrett dømte en mann til 10 000 kroner i bot samt inndragning av hagle for felling av en hønsehauk. Da hauken var 20 – 25 meter unna et bjørketre hvor noen av tiltaltes duer satt, skjøt og drepte han hauken med ett skudd fra hagla. Han hadde tidligere samme dag klart å skremme den vekk med et skremmeskudd.
Tiltalte påberopte seg nødverge etter viltloven § 11, som i først og annet lyder:

«Vilt kan felles uten hensyn til fredning når felling må anses påkrevet for å fjerne en aktuell og betydelig fare for skade på person. På samme måte kan eieren, eller noen som opptrer på eierens vegne, felle vilt under direkte angrep på bufe og tamrein.»

Retten fant ikke at kravet til at «felling må anses påkrevet» var oppfylt. Tiltalte hadde et reelt handlingsalternativ ved at han kunne skutt et nytt skremmeskudd da han oppdaget hauken på ca 150 meters hold andre gangen. Det ble pekt på at nødvergebestemmelsen må tolkes strengt i lys av formålet i § 1 om å bevare artsrikdommen og de internasjonale forpliktelser Norge har påtatt seg på området.

Retten fant det etter dette ikke nødvendig å ta stilling til om duer faller inn under «bufè» i annet ledd. Tiltalte hadde ca 120 duer som han holdt i to duehus. I Rt 1997 s 1341 kom Høyesterett ut fra særlig reelle hensyn til at be-grepet omfatter høner, se nærmere omtale i Miljøkrim nr. 1 1998.

Arrangør av juvandring dømt for uaktsomt drap

Dalane tingretts dom av 28. november 2007

Dommen er nærmere omtalt på side 10–11.