Nord-Hordland / 13-163077

«Straks-vilkåret» i akvakultur­forskriften § 38

Tingretten frifant havbruksvirksom­heten Sjøtroll AS etter rømming av cirka 3500 oppdrettsfisk fra anlegget i forbindelse med løfting av en feilmerket not i fiskemerden. Ett av hovedspørsmålene var om virksomheten hadde oppfylt «straks-vilkåret» for melding om rømmingen til Fiskeridirektoratet, etter at det gikk cirka 10 timer fra skaden oppsto om morgenen til den ble meldt om kvelden, jf. akvakulturforskriften § 38.

Tingretten drøftet spørsmålet med blant annet henvisning til LG-2008-21330 og frifant havbruksvirksomheten. Tingretten fant ikke at det var utvist grov uaktsomhet. Selv om rømmingen faktisk tok til på et tidligere tidspunkt, ble ikke mistanke om at rømming var i gang etablert før cirka kl. 14. De 5 timene som gikk før man varslet om hendelsen, ble blant annet brukt til avbøtende tiltak og tilkalling av dykkere. Den lokalitetsansvarlige fulgte interne varslingsrutiner i stedet for å melde til Fiskeridirektoratet direkte, og på grunn av at produksjonssjefen befant seg på fjellet gikk det ytterligere cirka 1,5 timer før meldingen ble sendt på fastsatt skjema. Tingretten konkluderte med at 5 timer objektivt sett er for lang tid til å oppfylle straks-vilkåret. Tingretten fant likevel ikke at det var utvist tilstrekkelig uaktsomhet til at tidsbruken skyldtes kvalifisert klanderverdig opptreden. Både med henvisning til at det er krav til skriftlig varsel, og at det aldri var tale om å unnlate varsling, konkluderte retten med at skyldkravet for å straffe ikke var oppfylt selv om det var gått 5 timer.

Dommen er rettskraftig etter ankenektelse fra Gulating lagmannsrett.

Aust-Agder / 14-071961

Ulovlig fiske i hummerfrednings­område

Aust-Agder tingrett har idømt bot på 12 000 kroner og inndragning av hummerteiner etter at en person ble tatt for ulovlig fiske innenfor hummerfredningsområdet i Iverskloa ved Risør.

Domfellelsen gjelder overtredelse av hav­ressursloven §§ 60–61, jf. § 68 og § 16, jf. forskrift 2006-07-06-883 om fredningsområde for hummer.