400 000 kroner i bot for ulovlige tiltak på hytta

Kristiansand tingrett 1. februar 2010 (09-183355MED-KISA/26)

En mann som gikk lenger enn tillatelsen tilsa ved bygging av hytte ved sjøen i Søgne i Vest-Agder, er i Kristiansand tingrett dømt til 400 000 kroner i bot for brudd på plan- og bygningsloven.

Det mest alvorlige forholdet var et vesentlig terrenginngrep, jf. plan- og bygningsloven § 93 første ledd bokstav i, som av retten beskrives slik:

«Det fremgår av det fremlagte billedmateriale og tegninger sammenholdt med skisse av tomta at det alt vesentlige av tomta er sprengt ut, slik at det opprinnelige terreng er fjernet, som også synliggjøres ved rettens befaring. Den høyeste skjæringen har en høyde på ca 6 ½ meter. Den totale utsprengte masse utgjør ca. 2000 kubikkmeter, som er delvis fjernet og delvis utplanert, slik at det på hyttas sydside er opparbeidet et 200 kvadratmeter flatplanert område.»

Retten kom til at dette var et vesentlig terrenginngrep i plan- og bygningslovens forstand, og til at utsprengningen gikk klart for langt i forhold til det som var forutsatt for å kunne tilpasse hytta til terrenget. Straffebudet er plan- og bygningsloven § 110 nr 2. Under straffutmålingen pekte retten med utgangspunkt i Rt. 2001 s. 110 på økningen i straffene på miljøområdet på 2000-tallet. Videre ble det lagt stor vekt på at utsprengningen innebar uopprettelig skade som ligger åpent i kystlinjen.

Domfeltes anke er sluppet inn til lagmannsrettsbehandling.

Ulovlig fylling ga bot og erstatning

Nedre Romerike tingrett 3. mars 2010

Et eiendomsselskap med fire ansatte fikk 60 000 kroner i bot for ulovlig deponering av masse nedenfor Blaker skanse i Sørum kommune.

Våren 2008 ble det dumpet ca 500 kubikkmeter masse i en skråning uten tillatelse fra kommunen. Kommunen anmeldte selskapet, og det ble utstedt forelegg som ikke ble vedtatt for å ha gjort vesentlig terrenginngrep uten tillatelse, jf plan- og bygningsloven § 110 nr 2 jf § 93 første ledd bokstav i. Retten kom til at utfyllingen innebar et vesentlig terrenginngrep. Det ble vist til at det i forarbeidene vises til fyllinger som eksempel på slike inngrep. Videre trakk retten frem dom 28. oktober 2009 fra Frostating lagmannsrett om forlengelse av en molo på et gårdsbruk med 20 meter. Riktignok ble det brukt 1000 kubikkmeter til moloen, men fyllingen i Sørum ligger i nærheten av et historisk og vernverdig anlegg (Blaker skanse).

Til anførsel om at tiltaket var unntatt søknadsplikt i medhold av SAK-forskriften § 5 annet ledd bemerket retten at tømmingen hadde skjedd nærmere naboeiendommen enn fire meter, jf plan- og bygningsloven § 70, slik at tiltaket ikke var i samsvar med loven, jf forskriften § 4. Retten kunne heller ikke se at tiltaket ikke var til fare elller urimelig ulempe for omgivelsene, jf forskriften § 5 første ledd.

Bedriften sparte minst 18 750 kroner i deponiavgift på å dumpe massene i skråningen. Dette beløpet ble inndratt.

I tillegg måtte bedriften betale 212 500 kroner i erstatning til Statsbygg til fjerning av massene.