Av politioverbetjent Henny Irene Bech i PHS, ØKOKRIM

Norske myndigheter har i den senere tid opplevd at store kvanta fisk er tatt opp fra disse havområdene og at dette fisket ikke er blitt rapportert eller kvoteavregnet. Det er snakk om verdier for flere milliarder kroner hvert år. Dumping av fisk som ikke det enkelte fartøy og/eller nasjon har kvoter på er også et stort og økende problem i farvann Norge har jurisdiksjon over.

Denne type kriminalitet er omfattende, og håndtering av slike saker krever spesialkompetanse. Samarbeid med andre myndigheter og organisasjoner er helt nødvendig. Kampen mot ulovlig fiske er også et internasjonalt problem, og må bekjempes gjennom et bredt internasjonalt samarbeid.

Norge har gjennom internasjonale konvensjoner og avtaler forpliktet seg til å ivareta og håndheve lover og regelverk knyttet til denne type kriminalitet. I Riksadvokatens sentrale prioriteringer anses ulovlig, urapportert og uregulert fiske (uuu-fiske) som alvorlig miljøkriminalitet og som et av de prioriterte områdene for politiet å etterforske og iretteføre. Det er derfor viktig at politiet, påtalemyndigheten og forvaltningsmyndighetene har høy faglig kompetanse for å etterforske disse straffesakene.

Politihøgskolen ønsker, som et ledd i å heve politi- og påtalemyndighetens kompetanse i disse sakene, å tilby et studium i bekjempelse av fiskerikriminalitet, med oppstart høsten 2010. Søknadsfristen til studiet er satt til 15. mai 2010. Studiet er et samarbeidsprosjekt imellom de mest sentrale aktørene i disse sakene, Kystvakta, Fiskeridirektoratet og politiet.

Studiet ble høsten 2009 avlyst på grunn av for få søkere fra politiets egne rekker. Det var imidlertid svært stor interesse for studiet fra de to viktigste samarbeidspartnerne våre på dette området, Kystvakta og Fiskeridirektoratet.

Studiet ble gjennomført første gang i Bodø høsten 2008 til våren 2009, og gikk i Bodø, fordelt med samlinger over 6 måneder. Studieplanen er noe revidert fra den gang og studiet blir nå fordelt over et helt studieår. Studiet gir til sammen 20 studiepoeng. Studiet er arbeidskrevende og vil kreve god faglig forståelse og motivasjon av den enkelte for å lære mer om dette spennende fagfeltet.

Målgruppen er først og fremst ansatte i Politi- og Påtalemyndigheten, Kystvakten og Fiskeridirektoratet som har eller er tiltenkt en kontroll og/eller et etterforskningsansvar for å bekjempe fiskerikriminalitet i sitt distrikt. Søkere fra andre offentlige direktorater eller tilsynsmyndigheter, som har eller er tiltenkt dette ansvaret, kan også komme i betraktning til opptak ved studiet.

Utdannelsen baserer seg på seks obligatoriske samlinger hvorav en uke på Kystvaktens base på Sortland, tre av ukene vil gå på Kystvaktens kompetansesenter på Haakonsvern i Bergen, mens de to siste ukene vil bli avholdt i Oslo. Tidspunktene for samlingene er ennå ikke satt. Studentene bør i første del av studieåret søke seg til en av de samarbeidende etaters arbeidssteder for hospitering. Dette vil henge sammen med den første av to fagoppgaver som skal leveres i studiet. Studentene som blir tatt ut til studiet må regne med stor grad av egenstudie gjennom hele studieåret. Studiet avsluttes med en skriftlig individuell eksamen høsten 2011.

Studentene skal etter gjennomført utdanning bla kunne redegjøre for omfanget av, innholdet og konsekvensene av ulike typer fiskerikriminalitet herunder uregulert fiske, overfiske, dumping, uregistrert fiske, urapportert og ulovlig fiske. De skal også kunne si noe om de miljømessige konsekvenser ved fiskerikriminalitet. Studentene skal videre kunne anvende de vanligste straffebud i den praktiske kontrollen og etterforskningen samt anvende og vurdere relevante etterforskningsskritt innenfor fiskerikriminalitet på de ulike stadier i disse sakene. De skal videre vise god kjennskap til de samarbeidende etaters ansvarsområder, tjenester, metoder og hvilken type samarbeid de ulike aktørene kan tilby for å forebygge eller reagere innen denne type kriminalitet.

Studentene skal også kunne redegjøre for forskjellen på kontroll gjennomført av tilsynsmyndighet, og etterforskning/ iretteføring knyttet til ulike former for fiskerikriminalitet. Det viktigste i studiet vil være selve fisket, kontrollen, avdekkingen, etterforskningen, bevissikringen frem til førstehåndsomsetning av fisk dvs til landingen av fisket.

 

Det er politioverbetjent Henny I. Bech, innbeordret til Politihøgskolen fra Miljøteamet ved Økokrim, som er fagansvarlig for oppbygging og gjennomføringen av studiet.
Mer informasjon om studietilbudet vil finnes på Politihøgskolens nettsider: www.phs.no eller ved å kontakte Henny I. Bech på telefon 915 71 728, evt. e-post: henny.irene.bech@phs.no