Av direktør Ellen Hambro, Statens Forurensningtilsyn (SFT) Foto: Statens Forurensningstilsyn.

Avfall kan være en verdifull handelsvare som erstatter jomfruelig råvare i produksjon av nye produkter. Dermed er transport av avfall over landegrensene nødvendig – på linje med annen råvaretransport. Det er bra for miljøet å utnytte materialet eller energien i avfall. Men det er viktig at eksport av avfall aldri blir en lettvint måte å kvitte seg med et miljøproblem.

Avfallsbehanding

Vi har strenge krav i Norge for å unngå negative miljøkonsekvenser fra avfallsbehandling. Det kan gjøre det fristende å finne billigere behandlingsløsninger i land med lavere miljømessig standard. Derfor er det etablert et omfattende internasjonalt regelverk som skal hindre at avfall eksporteres fra industrialiserte land til mindre utviklede land.

 

De viktigste internasjonale rammene er:

  • FNs Baselkonvensjon om kontroll av grensekryssende transport av farlig avfall og dets disponering.
  • OECDs vedtak om kontroll av grensekryssende transport av avfall til gjenvinning (C(92)39/final, revidert C(2001)107/final)
  • Det felles europeiske regelverket for eksport og import av avfall (EUs forordning 259/93, som nå erstattes av forordning 1013/2006)

Alle disse reglene bygger på nærhets- og selvhjelpsprinsippet. Hvert land skal i utgangspunktet skal ha tilstrekkelig kapasitet til å behandle eget avfall. Dessuten legger reglene til grunn at forurenser skal betale og at gjenvinning skal prioriteres framfor sluttbehandling.

Det felles europeiske regelverket er innført i norsk lov gjennom avfallsforskriften kapittel 13 om grensekryssende transport av avfall.

 

Krever samtykke fra myndighetene

Kravene til eksport avhenger av hva slags avfall det er snakk om, hva slags behandling det skal til og hvilket land som er mottaker. Eksport av farlig avfall krever samtykke både fra myndighetene i landet avfallet eksporteres fra, og fra myndighetene i landet som avfallet importeres til. Avfallet kan bare gå til godkjent behandling og det er forbudt å eksportere farlig avfall til land utenfor OECD.

Ikke-farlig avfall – såkalt grønt avfall – kan eksporteres nokså fritt innenfor landene i EU og OECD så lenge det går til gjenvinning. Dersom det skal eksporteres grønt avfall til land utenfor OECD, må myndighetene i mottakerlandet ønske å ta imot avfallet for å gjenvinne det. Dette gjelder for eksempel metallskrap som eksporteres til Kina for gjenvinning

Basert på søknad fra den som skal eksportere, avgjør vi i SFT tillatelse til eksport av avfall.

 

Norge bør være et foregangsland

På 1990-tallet da Thorbjørn Berntsen var miljøvernminister, sto avfall høyt på dagsorden.

Det var Norge som var forslagsstiller da FNs Baselkonvensjon i 1995 fastsatte et forbud mot eksport av farlig avfall fra OECD til ikke-OECD-land. Jeg jobbet da med dette området i Miljøverndepartementet og har fulgt utviklingen i mange år.

Grunntanken er at vi i de rike landene må ta hånd om miljøproblemene våre sjøl. Vi må ikke kvitte oss med dem ved å dumpe farlig avfall i fattigere land. Det er vi i de rike landene som må ha kontrollsystemer som sørger for at regelverket etterleves.

 

Samarbeid med toll og politiet

SFT samarbeider med tollvesenet i arbeidet med kontroll av eksport av avfall, med særlig vekt på farlig avfall. I 2009 vil SFT, tollvesenet og politiet gjennomføre kontrollaksjoner i havner og på grensestasjoner for å avdekke og stanse ulovlig eksport av avfall.

Når slike transporter blir stanset, blir avfallet levert til forsvarlig sluttbehandling i Norge. Eventuelle produkter kan avsender få tilbake. Vedkommende blir også fakturert alle utgifter til rydding og håndtering av avfallet.

 

Stanse ulovlig eksport

Vi ser at det er en del privatpersoner som har gode intensjoner om å sende brukte ting til hjemlandet, men som ikke er klar over de strenge kravene til forsendelse av avfall. De kjenner kanskje heller ikke til faren for negative helse- og miljøkonsekvenser avfallet kan føre med seg. Det er derfor svært viktig for oss å nå ut med informasjon om reglene på dette feltet.

Graf

Det meste av avfallet som eksporteres fra Norge er blandet husholdningsavfall som går til energigjenvinning i Sverige. Det er også noe avfall som går til gjenvinning andre steder i Europa. Mindre mengder farlig avfall som vi ikke kan behandle selv, eksporteres til destruksjon i Finland eller Danmark. I 2006 var eksporten i overkant av 372 000 tonn.

Vi vet også at det kan stå kyniske aktører og mer organisert kriminalitet bak forsendelser av avfall til andre land. Det kan være både enkeltpersoner og selskaper som prøver å utnytte svake kontrollrutiner i andre land for egen økonomisk vinning. Det er viktig at eksportørene blir tatt slik at de må betale kostnadene ved forsvarlig håndtering av avfallet. SFT vurderer regelmessig anmeldelser av alvorlige forhold til politiet.

 

Internasjonalt samarbeid

Ulovlig eksport av avfall er et globalt problem. Derfor er internasjonalt samarbeid viktig. SFT har i flere år deltatt i et internasjonalt nettverk med andre kontrollmyndigheter for å bidra til erfaringsutveksling og mest mulig lik praksis i saker som omhandler eksport av avfall.

Erfaring fra de europeiske landene som er best på dette området, viser at et godt samarbeid mellom tollmyndighetene, miljøvernmyndighetene og politiet er svært viktig for å begrense ulovlig eksport av avfall. Vi er derfor svært glade for at vi har et godt samarbeid med tollvesenet og politiet i Norge.

 

Søppelcontainer
«Rått og røti» sammenblandet
Inni søppelcontainer
Problemet med ulovlig avfallseksport er økende. SFT og Oslo og Akershus tolldistrikt har så langt i år avdekket flere konteinere med avfall på vei til afrikanske land. Ofte er det ”rått og røti” blanda sammen. Vi finner brukte kjøleskap og frysere med kjølemedier som er farlig avfall, ulike typer brukte elektriske og elektroniske produkter som klassifiseres som avfall, og utbrukte biler og bildeler.