Av spesialetterforsker Henny Irene Bech, ØKOKRIM

Sommeren 2005 stanset hovedgeneratoren i Trollheim Kraftverk, noe som medførte at deler av elven Surna ble tørrlagt og fiskeyngel døde. Surna i Møre og Romsdal har status som et av våre nasjonale laksevassdrag. Det var for høy temperatur i transformatoren ved kraftverket over lang tid som førte til utfallet i august 2005. Den høye temperaturen skyldtes i hovedsak at anlegget over lengre tid hadde gått med svært høy produksjon og manglende vedlikehold av kjølerne til transformatoren. Dette ble gjort for å unngå overløp i vannmagasinene.

Som ledd i Statskrafts internkontroll foretok ansatte avlesninger av blant annet temperatur på anleggets transformator mens hovedgeneratoren gikk på høy eller maksimal ytelse over en lang periode. De registrerte temperaturene i en periode på 3 uker var høyere enn 97 grader celsius. Dette er temperaturgrensen som utløser et automatisk forhåndvarsel i driftssentralen i Gaupne.

De som foretok målingene (energioperatørene) hadde ikke tilstrekkelig kunnskap om kritiske temperaturer for transformatoren.

 


Fra åstedsundersøkelsen. Bildet viser den aktuelle hovedgeneratoren.
Foto: Brian Kristian Wennberg, Oslo politidistrikt.

Torsdag 25. august 2005 ca. kl. 04.13 nådde transformatortemperaturen 110 grader celsius med den følge at det automatiske sikkerhetssystemet ble aktivert og at hovedgeneratoren stanset. Som følge av dette ble vannføringen nedenfor kraftstasjonen i elven Surna, i løpet av svært kort tid, redusert fra 46 kubikkmeter vann per sekund til ca 9 kubikkmeter vann per sekund. Dette er langt under lovlig minstevannsføring som er15 kubikkmeter vann per sekund.

Anlegget stanset i 1,5 time, elva nedstrøms kraftverket ble delvis tørrlagt og store mengder lakseyngel strandet og døde.

Dette forholdet ble av Økokrim ansett som en overtredelse av vannressursloven § 63 jf. § 5. I tillegg er det en overtredelse av internkontrollforskriften. Inndragning av vinning er fastsatt på bakgrunn av de utgifter Statkraft Energi AS har spart ved ikke å ta en ekstra stans i produksjonen for å få renset kjølerne til transformatoren.

Statkraft ønsker som en konsekvens av saken å bygge en ny omløpsventil i Trollheim Kraftverk for å sikre vannføringen i Surna ved eventuelle nye uforutsette stans i kraftproduksjonen. Omløpsventilen vil lede vann forbi aggregatet og videre ut i Surna. Ved en eventuell stans i anlegget opprettholder man dermed vanntilførselen i elven.