Saksinntak Positive påtalevedtak Rettskraftige avgjørelser Inntak av bistandssaker
Saker under etterforskning Saksbehandlingstid Økonomiske reaksjoner Økonomi / Stillinger
Oppklaringsprosent Rettssaker / Rettsdager Domfellelsesprosent Mistenkelige transaksjoner

Inntak av sakskomplekser (Økosak) 2014 2015 2016 2017 2018
Bedrageri - - 1 2 1
Underslag - 1 - - -
Forbrytelser i gjeldsforhold (regnskap) 2 1 0 - 5
Skatt – merverdiavgift – toll 2 3 - 1 3
Verdipapirhandel – finans 4 1 2 2 -
Konkurranse - - - - -
Korrupsjon 3 3 - 3 4
Utroskap 2 - - 4 1
Heleri – hvitvasking 4 1 2 1 2
Dokumentfalsk - - 1 - -
Økonomisk kriminalitet – annet - 1 3 - 2
Forurensning 2 - - 1 1
Naturkriminalitet 2 2 - - -
Kulturminnekriminalitet 1 - 1 - -
Arbeidsmiljøkriminalitet 2 - - - 8
Annen miljøkriminalitet 1 2 2 1 1
Annet - - - 1 -
SUM 25 15 12 16 28

Sakskomplekser under etterforsking 2014 2015 2016 2017 2018
Bedrageri 2 4 3 1 2
Underslag - 1 1 - -
Forbrytelser i gjeldsforhold (regnskap) - 1 1 - 3
Skatt – merverdiavgift – toll 3 5 4 2 3
Verdipapirhandel – finans 5 - 1 2 1
Konkurranse - - - - -
Korrupsjon 3 6 3 4 4
Utroskap 1 1 - 3 1
Heleri – hvitvasking 5 3 4 5 6
Dokumentfalsk - - 1 1 -
Økonomisk kriminalitet – annet 1 1 4 1 4
Forurensning 1 1 - 1 2
Naturkriminalitet - - - - -
Kulturminnekriminalitet - - - - -
Arbeidsmiljøkriminalitet 2 2 2 - 4
Annen miljøkriminalitet 2 2 3 2 1
Annet - - - - 1
SUM 25 27 27 22 32

Tallene utregnet ved årsskiftet.f

Oppklaringsprosent (Strasak) 2014 2015 2016 2017 2018
SUM (Mål: Minst 80 %) 88 92 95 88 86

Positive påtalevedtak (Økostraff) 2014 2015 2016 2017 2018
Tiltale 27 13 20 36 12
Begjæring om tilståelsesdom 3 3 2 - 4
Forelegg – enkeltpersoner 2 1 4 1 1
Forelegg – foretak 5 3 3 7 2
Påtaleunnlatelse 4 - - - 1
SUM 41 20 29 44 20

Ett påtalevedtak per person/foretak i sakskomplekset.

Saksbehandlingstid (Strasak) 2014 2015 2016 2017 2018
SUM: (Mål: Ikke over 350 dager) 248 298 313 560 207

Saksbehandlingstiden regnes fra saksinntak til påtalevedtak.

Rettssaker (Økostraff) 2014 2015 2016 2017 2018
Tilståelsessak i tingrett 4 5 1 1 4
Hovedforhandling i tingrett 9 14 7 14 14
Fullstendig anke i lagmannsrett 6 6 5 4 6
Begrenset anke i lagmannsrett 5 2 3 1 3
Begrenset anke i Høyesterett 4 3 4 1 -
SUM 28 30 20 21 27

Antall dager i retten 2014 2015 2016 2017 2018
SUM 739 617 579 413 648

Rettskraftige avgjørelser (Økostraff) 2014 2015 2016 2017 2018
Fellende dommer mot person 16 24 23 16 17
Fellende dommer mot foretak 1 2 1 3 3
Vedtatte forelegg mot person 2 1 4 1 1
Vedtatte forelegg mot foretak 4 4 1 3 4
Frifinnende dommer 4 4 6 4 -
Påtaleunnlatelser 4 - - - 1
SUM 31 35 35 27 26

Rettskraftige økonomiske reaksjoner (Økostraff – tusen NOK) 2014 2015 2016 2017 2018
Inndragning 80 834 32 852 3 290 46 373 40 715
Erstatning 1 162 947* 31 273 58 230 45 785 98 947
Bøter 330 743 19 506 6 490 89 542 5 490
Saksomkostninger 600 40 812 457 35
SUM 1 575 124 83 671 68 823 182 158 145 188

Det er et mål at mest mulig av utbyttet fra staffbare handlinger skal inndras, noe som bl.a. skjer gjennom inndragning eller erstatning. * Tallet inkluderer idømt erstatningskrav i Finance Credit-saken etter gjenåpning og rettskraftig dom i 2014.

Domfellesesprosent (Økostraff) 2014 2015 2016 2017 2018
SUM (Mål: Minst 90 %) 94 85 71 84 93

Inntak av bistandssaker (Økobistand) 2014 2015 2016 2017 2018
Bedrageri/utroskap 17 15 15 13 24
Underslag 3 - 1 1 1
Forbrytelser i gjeldsforhold  – regnskapsovertredelser * 1 4 4 3 2
Skatt – merverdiavgift – toll 8 3 7 5 5
Verdipapirhandel – finans - - 1 1 1
Konkurranse - - - - -
Heleri – hvitvasking 4 3 4 2 4
Dokumentfalsk - - - - -
Konkurs - - - - -
Korrupsjon 3 4 1 7 7
Plan- og bygning 1 - - - -
Økonomisk kriminalitet – annet 4 2 3 5 4
Forurensning 3 - 1 1 3
Naturkriminalitet 1 2 3 6 2
Kulturminnekriminalitet 1 - 1 - -
Arbeidsmiljøkriminalitet - 2 - 1 2
Annen miljøkriminalitet 1 - - - -
Annet 1 5 9 2 6
Ren datateknisk eller annen bistand 9 7 14 23 22
SUM 57 47 64 70 83

Økonomi (mill NOK) 2014 2015 2016 2017 2018
Budsjett (hjemlet tildeling) 152 154 157 178 199

Stillinger (årsverk) 2014 2015 2016 2017 2018
  144 145 144 155 166

Rapportering av mistenkelige transaksjoner per virksomhetsområde 2014 2015 2016 2017 2018
Advokater mv. 10 6 12 10 13
Andre jf. hvitvaskingsloven §4 48 44 102 186 138
Banker 3 971 3 390 6 260 5 622 6 884
E-pengeforetak 2 1 - 1 7
Forhandlere av gjenstander* 54 95 62 60 -
Forsikringsselskap 51 52 68 77 108
Meglere 38 45 134 423 574
Regnskapsførere 52 46 69 66 61
Revisorer 45 49 50 51 42
Verdipapirforetak mv. 6 10 9 5 4
Virksomhet for betalingsformidling 1 518 976 2 013 2 452 2 932
SUM MT-rapporter 5 795 4 714 8 779 8 953 10 763

Få jevnlig statistikk-oppdatering for MT-rapporter her (lenke).
* Merk: Forhandlere av gjenstander er tatt ut av oversikten da de per 1. juli 2017 ikke lenger er rapporteringspliktige (etter hvitvaskingsloven).

Til toppen