Saksinntak
Saker under etterforskning
Oppklaringsprosent
Positive påtalevedtak
Saksbehandlingstid
Rettssaker / Rettsdager
Rettskraftige avgjørelser
Økonomiske reaksjoner
Domfellelsesprosent
Inntak av bistandssaker
Økonomi / Stillinger
Mistenkelige transaksjoner

 

Inntak av sakskomplekser (Økosak) 2015 2016 2017 2018 2019
Bedrageri - 1 2 1 1
Underslag 1 - - - 1
Forbrytelser i gjeldsforhold (regnskap) 1 0 - 5 2
Skatt – merverdiavgift – toll 3 - 1 3 2
Verdipapirhandel – finans 1 2 2 - 2
Konkurranse - - - - -
Korrupsjon 3 - 3 4 5
Utroskap - - 4 1 1
Heleri – hvitvasking 1 2 1 2 10
Dokumentfalsk - 1 - - -
Økonomisk kriminalitet – annet 1 3 - 2 1
Forurensning - - 1 1 2
Naturkriminalitet 2 - - - 1
Kulturminnekriminalitet - 1 - - -
Arbeidsmiljøkriminalitet - - - 8 1
Annen miljøkriminalitet 2 2 1 1 1
Annet - - 1 - -
SUM 15 12 16 28 30

 

Sakskomplekser under etterforsking 2014 2015 2016 2017 2018 2019
Bedrageri 2 4 3 1 2 2
Underslag - 1 1 - - 1
Forbrytelser i gjeldsforhold (regnskap) - 1 1 - 3 2
Skatt – merverdiavgift – toll 3 5 4 2 3 4
Verdipapirhandel – finans 5 - 1 2 1 2
Konkurranse - - - - - -
Korrupsjon 3 6 3 4 4 5
Utroskap 1 1 - 3 1 1
Heleri – hvitvasking 5 3 4 5 6 11
Dokumentfalsk - - 1 1 - -
Økonomisk kriminalitet – annet 1 1 4 1 4 4
Forurensning 1 1 - 1 2 2
Naturkriminalitet - - - - - 1
Kulturminnekriminalitet - - - - - -
Arbeidsmiljøkriminalitet 2 2 2 - 4 2
Annen miljøkriminalitet 2 2 3 2 1 2
Annet - - - - 1 1
SUM 25 27 27 22 32 40

 

Oppklaringsprosent (Strasak) 2014 2015 2016 2017 2018 2019
SUM (Mål: Minst 80 %) 88 92 95 88 86 73

 

Positive påtalevedtak (Økostraff) 2014 2015 2016 2017 2018 2019
Tiltale 27 13 20 36 12 21
Begjæring om tilståelsesdom 3 3 2 - 4 7
Forelegg – enkeltpersoner 2 1 4 1 1 2
Forelegg – foretak 5 3 3 7 2 3
Påtaleunnlatelse 4 - - - 1 -
SUM 41 20 29 44 20 33

Ett påtalevedtak per person/foretak i sakskomplekset.

 

Saksbehandlingstid (Strasak) 2014 2015 2016 2017 2018 2019
SUM: (Mål: Ikke over 350 dager) 248 298 313 560 207 216

Saksbehandlingstiden regnes fra saksinntak til påtalevedtak.

 

Rettssaker (Økostraff) 2014 2015 2016 2017 2018 2019
Tilståelsessak i tingrett 4 5 1 1 4 6
Hovedforhandling i tingrett 9 14 7 14 14 10
Fullstendig anke i lagmannsrett 6 6 5 4 6 11
Begrenset anke i lagmannsrett 5 2 3 1 3 4
Begrenset anke i Høyesterett 4 3 4 1 - 4
SUM 28 30 20 21 27 35

 

Antall dager i retten 2014 2015 2016 2017 2018 2019
SUM 739 617 579 413 648 500

 

Rettskraftige avgjørelser (Økostraff) 2014 2015 2016 2017 2018 2019
Fellende dommer mot person 16 24 23 16 17 27
Fellende dommer mot foretak 1 2 1 3 3 4
Vedtatte forelegg mot person 2 1 4 1 1 2
Vedtatte forelegg mot foretak 4 4 1 3 4 2
Frifinnende dommer 4 4 6 4 - 5
Påtaleunnlatelser 4 - - - 1 -
SUM 31 35 35 27 26 40

Det er et mål at mest mulig av utbyttet fra staffbare handlinger skal inndras, noe som bl.a. skjer gjennom inndragning eller erstatning. * Tallet inkluderer idømt erstatningskrav i Finance Credit-saken etter gjenåpning og rettskraftig dom i 2014.

 

Rettskraftige økonomiske reaksjoner
(Økostraff – tusen NOK)
2014 2015 2016 2017 2018 2019
Inndragning 80 834 32 852 3 290 46 373 40 715 64 186
Erstatning 1 162 947* 31 273 58 230 45 785 98 947 31 321
Bøter 330 743 19 506 6 490 89 542 5 490 14 470
Saksomkostninger 600 40 812 457 35 82
SUM 1 575 124 83 671 68 823 182 158 145 188 110 060

 

Inntak av sakskomplekser (Økosak) 2015 2016 2017 2018 2019
Bedrageri - 1 2 1 1
Underslag 1 - - - 1
Forbrytelser i gjeldsforhold (regnskap) 1 0 - 5 2
Skatt – merverdiavgift – toll 3 - 1 3 2
Verdipapirhandel – finans 1 2 2 - 2
Konkurranse - - - - -
Korrupsjon 3 - 3 4 5
Utroskap - - 4 1 1
Heleri – hvitvasking 1 2 1 2 10
Dokumentfalsk - 1 - - -
Økonomisk kriminalitet – annet 1 3 - 2 1
Forurensning - - 1 1 2
Naturkriminalitet 2 - - - 1
Kulturminnekriminalitet - 1 - - -
Arbeidsmiljøkriminalitet - - - 8 1
Annen miljøkriminalitet 2 2 1 1 1
Annet - - 1 - -
SUM 15 12 16 28 30

 

Domfellesesprosent (Økostraff) 2014 2015 2016 2017 2018 2019
SUM (Mål: Minst 90 %) 94 85 71 84 93 84

 

Inntak av bistandssaker (Økobistand) 2014 2015 2016 2017 2018 2019
Bedrageri/utroskap 17 15 15 13 24 30
Underslag 3 - 1 1 1 2
Forbrytelser i gjeldsforhold  – regnskapsovertredelser * 1 4 4 3 2 6
Skatt – merverdiavgift – toll 8 3 7 5 5 10
Verdipapirhandel – finans - - 1 1 1 -
Konkurranse - - - - - -
Heleri – hvitvasking 4 3 4 2 4 17
Dokumentfalsk - - - - - -
Konkurs - - - - - -
Korrupsjon 3 4 1 7 7 1
Plan- og bygning 1 - - - - -
Økonomisk kriminalitet – annet 4 2 3 5 4 4
Forurensning 3 - 1 1 3 3
Naturkriminalitet 1 2 3 6 2 4
Kulturminnekriminalitet 1 - 1 - - 1
Arbeidsmiljøkriminalitet - 2 - 1 2 -
Annen miljøkriminalitet 1 - - - - 1
Annet 1 5 9 2 6 6
Ren datateknisk eller annen bistand 9 7 14 23 22 13
SUM 57 47 64 70 83 98

 

Økonomi (mill NOK) 2014 2015 2016 2017 2018 2019
Budsjett (hjemlet tildeling) 152 154 157 178 199 -

 

Sakskomplekser under etterforsking 2014 2015 2016 2017 2018 2019
Bedrageri 2 4 3 1 2 2
Underslag - 1 1 - - 1
Forbrytelser i gjeldsforhold (regnskap) - 1 1 - 3 2
Skatt – merverdiavgift – toll 3 5 4 2 3 4
Verdipapirhandel – finans 5 - 1 2 1 2
Konkurranse - - - - - -
Korrupsjon 3 6 3 4 4 5
Utroskap 1 1 - 3 1 1
Heleri – hvitvasking 5 3 4 5 6 11
Dokumentfalsk - - 1 1 - -
Økonomisk kriminalitet – annet 1 1 4 1 4 4
Forurensning 1 1 - 1 2 2
Naturkriminalitet - - - - - 1
Kulturminnekriminalitet - - - - - -
Arbeidsmiljøkriminalitet 2 2 2 - 4 2
Annen miljøkriminalitet 2 2 3 2 1 2
Annet - - - - 1 1
SUM 25 27 27 22 32 40

 

Stillinger (årsverk) 2014 2015 2016 2017 2018 2019
  144 145 144 155 166 -

 

Rapportering av mistenkelige transaksjoner
per virksomhetsområde
2014 2015 2016 2017 2018 2019
Advokater mv. 10 6 12 10 13 24
Andre jf. hvitvaskingsloven §4 48 44 102 186 138 232
Banker 3 971 3 390 6 260 5 622 6 884 7 595
E-pengeforetak 2 1 - 1 7 25
Forhandlere av gjenstander* 54 95 62 60 - -
Forsikringsselskap 51 52 68 77 108 259
Meglere 38 45 134 423 574 979
Regnskapsførere 52 46 69 66 61 58
Revisorer 45 49 50 51 42 45
Verdipapirforetak mv. 6 10 9 5 4 9
Virksomhet for betalingsformidling 1 518 976 2 013 2 452 2 932 2 338
SUM MT-rapporter 5 795 4 714 8 779 8 953 10 763 11 564

* Merk: Forhandlere av gjenstander er tatt ut av oversikten da de per 1. juli 2017 ikke lenger er rapporteringspliktige (etter hvitvaskingsloven).

 Få jevnlig statistikk-oppdatering for MT-rapporter her