Av spesialetterforsker Per Knut Vistad, Økokrim. Illustrasjonsfoto: Svein Ramstad, SINTEF.

Goliat Shipping AS administrerte på det meste ti skip, flere av disse opererte som frakteskip i Østersjøen og Nordsjøen. Begge disse områdene er definert som spesielle områder i henhold til MARPOL-konvensjonen på grunn av blant annet stor skipstrafikk i et sårbart marint miljø. Det innebærer at kravet til aktsomhet er stort for de som opererer i dette farvannet.

Et skip ble ved to anledninger mistenkt for oljeutslipp etter at nederlandske myndigheter gjennomførte havnestatskontroll. Også et annet av rederiets skip ble mistenkt for det samme, men dette forholdet ble henlagt på grunn av foreldelse.

Illustrasjonsbilde av oljesølLasteskipet «Tor Humbria» ble mistenkt for å ha sluppet ut 12 m3 væske med et oljeinnhold over 15 ppm (parts per million) i april 2004. Tillatte utslipp etter MARPOL-regelene må være under grensen på 15 ppm. Væsken ser da nærmest ut som vann. Under kontrollen ble det også oppdaget at oljevannseparatoren heller ikke var brukt forskriftsmessig ved en anledning i 2003.

I juli 2005 ble det oppdaget utslipp av urenset olje da skipet seilte inn til Rotterdam havn og skipet ble på nytt kontrollert av politiet og havnestatsmyndighetene i Nederland. Kontrollrapportene ble oversendt til Norge som skipets flaggstat. Sakene ble etterforsket av Sjøfartsinspektøren i Oslo, som etter endt undersøkelse innstilte overfor Oslo politidistrikt på straff. Etter anmodning overtok Økokrim saken og gjennomførte ytterligere etterforskningsskritt. Blant annet ble rederiets kontorlokaler ransaket og ledelsen, ansatte i teknisk avdeling og offiserer om bord ble avhørt.

Goliat Shipping AS ble i tillegg straffet for generell manglende risikokartlegging og kontroll/oppfølging av bruken av oljevannseparatoren.

Dette siste var et kjernepunkt i saken og omfattet rederiets mangelfulle håndtering av problemer som ansettelse av utenlandske sjøfolk kan medføre.

Underoffiserene som håndterte oljevannseparatoren var baltiske og russiske. Etterforskningen viste at kulturforskjeller og mangelfulle språkkunnskaper i kombinasjon med sviktende faglig kompetanse var en vanskelig utfordring for rederiet.

Skipsfarten opererer i et marked med små marginer og et stramt arbeidsmarked. Rederiene må likevel sørge for at miljøet ikke blir skadelidende som følge av dette. Disse utfordringene må kompenseres med bedre opplæring og en tettere oppfølging og kontroll slik at også risikofylt arbeid kan utføres på en trygg og forsvarlig måte.

Det er ingen hemmelighet at denne typen oljeutslipp fra skipsfarten har vært et problem i mange år. Nettopp derfor er det utarbeidet internasjonale avtaler som har til hensikt å beskytte det marine miljøet. Det internasjonale regelverket er inntatt i norsk lovgivning og straffebestemmelsen er straffelovens § 427. Det er av betydning at Norge, som stor flaggstat, faktisk håndhever reglene.

Ved fastsettelsen av størrelsen på boten som ble utstedt til Goliat Shipping AS ble det blant annet lagt vekt på at rederiet ikke hadde hatt noen reell vinning som følge av utslippene og at utslippene ikke skjedde som følge av noen bevisst handling fra selskapet sin side. En viss betydning hadde det også at forholdene skjedde noe tilbake i tid. Forelegget er vedtatt.