Det var blant annet ikke installert egnede innretninger for å hindre rømming til sjø gjennom avløp. Dette førte til at anlegget gikk tomt for oksygen og en mengde fisk døde. Avløpet gikk tett, og død og levende fisk ble skylt ut i sjøen. Bedriften hadde heller ikke kartlagt farer og problemer ved disse arbeidsoppgavene og det var ikke installert alarm som varslet om lavt oks-ygennivå. Ansvarspersoner i bedriften ga også uriktige opplysninger til Fiskeridirektoratet om at det var mistanke om rømming av 800 fisk, til tross for at de forstod at de reelle rømmingstallene var langt høyere. Settefiskanlegget ble etter ordre fra statsadvokaten i Hordaland ilagt et forelegg for overtredelse av akvakulturloven, straffeloven § 166 samt dyrevernloven. Dyrevernloven ble overtrådt fordi hendelsen påførte unødvendig stor lidelse for fisken på grunn av dårlig vannkvalitet, samt at Mattilsynet ikke ble varslet om hendelsen. Bedriften vedtok en bot på 1,2 millioner kroner bare dager før saken skulle behandles i tingretten.