Tekst: miljøkoordinator/politiførstebetjent Steinar Sunde, Agder politidistrikt  //  steinar.sunde@politiet.no

Foruten at kontrollinnsatsen selvsagt skal være mest mulig problemorientert, er det et mål i seg selv at alle miljøkontakter skal planlegge og gjennomføre et minimum antall kontroller i sin teig. På denne måten håper vi å bevisstgjøre og involvere tjenestemenn utover miljøkontakten i bekjempelse av miljøkriminalitet.

Mens enkelte miljøsaker i hovedsak forekommer i form av mottatte anmeldelser fra tilsyns- og forvaltningsorganer, er det en rekke sakstyper hvor antall anmeldelser nesten utelukkende er et resultat av politiets egen kontrollvirksomhet. Uavhengig av at det stadig presiseres i rundskriv og tiltaksplaner at politiet skal samarbeide med andre som utfører oppsyn, tilsyn og kontroll på miljøfeltet, ser vi det som en selvfølge at vi samarbeider med Statens naturoppsyn (SNO) lokalt under planleggingen av felles kontrollinnsats. Vi har få personer med begrenset politimyndighet i Agder, og de fleste av dem er helt eller delvis tilknyttet SNO. Dette gir oss et oversiktlig, allsidig, kalibrert og kunnskapsrikt oppsynskorps som driver miljøkontroll i tett samarbeid med politiet. De samme personene brukes like gjerne til oppgaver på sjøen som til fjells. Kystvakta og Fiskeridirektoratet har så langt ikke vært med på årshjulsamlingen, men vi samarbeider med dem i andre fora og kontakter dem i forkant av aktuelle planlagte kontroller til sjøs.

Fagfeltet miljøkriminalitet er nok i politiet fremdeles for de spesielt interesserte og er i større eller mindre grad et ensomt ansvarsområde rundt om på tjenestestedene. Vi ser det derfor som svært viktig å møtes for å diskutere, knytte kontakter og få faglig påfyll og motivasjon på lokalt nivå, og det er positivt og nyttig å samle både miljøkontakter og personell med begrenset politimyndighet. På samlingene gjennomgås alt fra generelle politifaglige emner til helt lokale utfordringer og problemstillinger.

Det er ikke så mange fora hvor det faller seg naturlig å diskutere miljøforseelser inngående. På årshjulsamlingen bruker vi imidlertid tid på det, og deltakerne kan komme med ønsker om saker de vil ta opp. Diskusjon rundt konkrete saker er matnyttig og skaper engasjement. Det er imidlertid viktig å ikke bare sole seg i glansen av saker som førte frem, ved utelukkende å referere til forelegg. Lærdom ligger ikke minst i sakene som ikke gikk etter planen. Grunnlaget for kvaliteten på oppgaveløsningen og resultatet av typiske miljøkontrollsaker legges på stedet når man står oppi situasjonen. I mange miljøsaker, for eksempel knyttet til jakt og fiske, kreves det kunnskap utover lovverket for å kunne utføre en god jobb. De fleste av oss har opplevd å overse avgjørende momenter på stedet.

Som miljøkoordinatorer kan vi havne litt mellom barken og veden i straffesaksbehandlingen i enkelte saker. Vi har forståelse for at en person med begrenset politimyndighet som har anmeldt noen, muligens for et mindre alvorlig forhold, forventer at saken resulterer i forelegg. Vi vet også at mange av disse sakene kan ha stor signaleffekt og virke preventivt i for eksempel et fiskemiljø, snøscootermiljø eller jaktmiljø. Samtidig har vi forståelse for at en påtalejurist, som i tillegg til en anmeldelse for et umerket fiskeredskap har innkurven full av alle typer straffesaker, må prioritere. Det er ikke alltid sakene er så åpenbare som man kanskje tror når anmeldelsen skrives, og det kan være flere grunner til henleggelse. I den grad det er mulig, tror jeg det er viktig å informere om hvorfor en sak eventuelt blir henlagt, og å presisere at det ikke betyr at det er nytteløst å anmelde lignende saker igjen. Det er sjelden at to tilsynelatende like saker faktisk er like. Årshjulsamlingen er et samarbeidsforum som gir oss en fin anledning til å ta opp slike temaer.

Fra årets agenda nevnes:
  • Statistikk
  • Har kontrollvirksomheten effekt?
  • Adgang til administrative sanksjoner som alternativ til politianmeldelse i stadig flere lover
  • Vannscooterproblematikk
  • Ørneprosjektet
  • Fisketeiner – utfordringer i dagens lovverk
  • Innføring i Miljøinfo
  • Gjennomgang av diverse straffesaker
  • Planlegging av kontrollvirksomhet

Gruppebilde