Av politiadvokat Margrete Torseter, miljøjurist ved Salten politidistrikt.

 


Klatring med snøscooter, Sulitjelma. Foto: Vegar Pedersen, Statens Naturoppsyn.

 

Hvor er vi?

Vårt distrikt strekker seg fra Vestfjorden i nord til Saltfjellet i sør, vi har grense til Sverige, i tillegg er de ytterste øyene i Lofoten, Værøy og Røst, en del av vårt distrikt. Men kanskje mest eksotisk – vi har ansvar for Jan Mayen. Det siste merker vi imidlertid lite til i det daglige arbeidet.

 

Våre særegenheter

Vi har flere områder med reindrift, og på Værøy og Røst er det stor aktivitet innen fiskeri. Det er også flere oppdrettsanlegg langs kysten i vårt distrikt. Alt dette representerer både berikelser og utfordringer for miljøet.

En av våre kommuner, Fauske, er prøvekommune etter motorferdselsforsøket som opphører 1. mai 2007. Som følge av forsøket har kommunen bl.a. en turistløype som går inn i Sverige, hvor det i praksis er fri adgang til snøscooterkjøring i vintersesongen.

Vi vet ikke hvordan myndighetene tenker seg hvordan regelverket skal bli etter den datoen, og venter spent på hva de finner ut. Det er forøvrig mye motorferdsel i utmark, både lovlig og ulovlig, i de indre strøkene av politidistriktet. Foruten en overvekt av motorferdselssaker og saker om ulovlig fiske, har vi et svært spredt saksbilde på miljøfeltet, med alt fra oppdrett, kulturminner og naturvern til forurensning. Siden vi samlet sett ikke har så mange saker innenfor hvert felt, er det stadig nye områder å sette seg inn i. For et lite distrikt som oss, er det derfor ekstra viktig med faglig oppdatering, bl.a. fra Miljøteamet ved Økokrim.

 

Rollefordeling

Det har de siste årene vært stor utskifting av miljøkoordinatorrollen. Dette har selvfølgelig hatt sitt å si for kontinuiteten i miljøarbeidet. Nåværende miljøkoordinator begynte høsten 2006, og er underlagt Fellesoperativ seksjon. Koordinatoren har ikke en spesifisert stillingsandel å bruke på miljøarbeidet og har mange andre oppgaver for hele distriktet, bl.a. ansvar for materiell. På grunn av lite kontinuitet i koordinatorrollen, har Salten politidistrikt ikke oppdatert sårbarhetsanalysene etter Politireform 2000. Vi har èn jurist med påtaleansvar i miljøsaker. Samme jurist har vært i rollen siden 2003. Miljøjuristen påtaleavgjør samtlige miljøsaker, i tillegg til ordinær saksportefølje som følge av jourvakter. Salten politidistrikt har definert fiskerisaker inn under ansvarsområdet til miljøjuristen, men ikke arbeidsmiljøkriminalitet. Sistnevnte saker fordeles derfor på jourhavende jurist.

Pr. i dag etterforskes alle miljøsakene ved det lokale tjenestestedet, og ingen etterforsker med spesiell kvalifisering innen miljøkriminalitet kvalitetssikrer arbeidet utover det. Det har ikke vært vanlig at miljøkoordinatoren har vært involvert i etterforskning.

 

Ny giv?

Salten politidistrikt har de siste årene hatt en nedgang i antall miljøsaker. I 2004 hadde vi 76 saker, i 2005 hadde vi 60 saker og i fjor – bare 46 saker. De fleste straffesakene er initiert og anmeldt av andre etater.

Det er ikke til å stikke under en stol at politiets egen aktivitet på miljøfeltet har vært lav i Salten de siste årene, noe antall saker er en klar indikasjon på.

Vi har imidlertid hatt en bra start på det nye året: Politimesteren har besluttet at det skal gjennomføres minst 3 POP (problemorientert politiarbeid)-prosjekt innenfor miljøfeltet. Det er satt av 100 000 kroner til miljøarbeidet og det er opprettet en egen miljøetterforskerstilling med hele Salten som arbeidsområde. Nærmere detaljer er ikke klare ennå, men det jobbes med å få dette på plass i løpet av kort tid.

 

Samarbeid med andre etater

Det årlige fylkesmiljøforum arrangeres vekselvis av politidistriktene i Helgeland, Midtre Hålogaland og Salten, i tillegg til dette deltar miljøkoordinator, miljøjurist, lensmenn og andre med mer driftsenhetsoverskridende arbeidsoppgaver i et årlig samarbeidsmøte mellom politi og oppsynsetatene (Statskog Fjelltjenesten, SNO og Tollvesenet). Der diskuteres særskilte tema som er meldt inn på forhånd, og politiet opplever møtene som svært fruktbare og nyttige.

Foran starten på høstjakta, oppdateres en ”smørbrødliste” utarbeidet i samarbeid mellom Helgeland, Midtre Hålogaland og Salten politidistrikter – altså hele Nordland. Denne lista er retningslinjene for skjønnsutøvelsen under oppsynet med jakta, og omhandler konkrete situasjoner som oppsynet kan komme opp i. Hensikten med lista er å få ensartet skjønnsutøvelse og behandling i hele Nordland.

Politiet har hvert år gjennomført noen kontroller i samarbeid med SNO og Fjelltjenesten, først og fremst innenfor motorferdsel- og jaktoppsyn. Vi håper at det blir mer av dette samarbeidet i årene fremover.

 

 

Salten politidistrikt

  • Salten politidistrikt har hovedsete i Bodø.
  • 10 geografiske driftsenheter,
  • hvorav ni lensmannskontor og
  • en politistasjon.
  • Dekker tilsammen 12 kommuner.
  • Ca. 85.000 innbyggere
  • Ca 180 ansatte
  • Ca. 5400 straffesaker i 2006

 

Skuteroppsyn i Fauske kommune. Foto: Vegar Pedersen, Statens naturoppsyn.