Av Kristin Rypdal, Riksrevisjonen

Illustrasjonsbilde, avfallRiksrevisjonen har igangsatt en forvaltningsrevisjon som vurderer myndighetenes arbeid med å sikre en forsvarlig og effektiv håndtering av farlig avfall. Bakgrunnen for undersøkelsen er at uforsvarlig håndtering av farlig avfall kan ha alvorlige miljømessige konsekvenser ved spredning av miljøgifter og akutt forurensning til luft, jord og vann. Uforsvarlig håndtering av farlig avfall kan også ha alvorlige konsekvenser for arbeids- og lokalmiljø. Konsekvensene av ulovlig avfallseksport kan være at avfallet ikke blir forsvarlig behandlet og dermed ha alvorlige miljø- og helsekonsekvenser i andre land.

Behandlingen av farlig avfall betales ved innlevering, det vil si før avfallet er behandlet. Dette gir incentiver til å redusere behandlingskostnadene. Det er flere eksempler på alvorlige miljøkonsekvenser som følge av uforsvarlig behandling av farlig avfall, og flere saker har endt med bøter og fengselsstraffer i rettssystemet. Bransjen er preget av mange aktører, samtidig som regelverket på området er komplisert. Dette bidrar til at det gjøres feil som det er vanskelig å oppdage og rette opp senere.

En forvaltningsrevisjon er basert på Stortingets vedtak og forutsetninger. Denne undersøkelsen bygger på det nasjonale målet om at praktisk talt alt farlig avfall skal tas forsvarlig hånd om og enten gå til gjenvinning, eller være sikret tilstrekkelig nasjonal behandlingskapasitet.

 

Riksrevisjonens arbeid med misligheter

Riksrevisjonen mottar gjerne tips om misligheter og andre kritikkverdige handlinger i og/eller mot statlige virksomheter. På hjemmesiden er det etablert en link («tips oss») der tips formidles elektronisk til Riksrevisjonen. Alle tips blir vurdert, og avhengig av innhold vil Riksrevisjonen vurdere å igangsette nærmere undersøkelser.

I lov om Riksrevisjonen heter det: «Riksrevisjonen skal gjennom revisjonen bidra til å forebygge og avdekke misligheter og feil.» Når revisor planlegger og gjennomfører revisjonshandlinger, og vurderer og rapporterer resultatet av disse, skal revisor vurdere risikoen for at det kan foreligge misligheter.

 

Tips

Tips kan sendes anonymt eller med navn. Ved å oppgi navn og kontaktinformasjon, gir tipser Riksrevisjonen en mulighet til å ta kontakt for ytterligere informasjon. Tipsers identitet vil bli behandlet konfidensielt.
Tips og varsler kan også sendes Riksrevisjon i brev. Et tips bør inneholde følgende:

 • Hvem eller hvilken virksomhet misligheten gjelder
 • På hvilket nivå misligheten synes å foregå (ledelse, innkjøp, økonomiavdeling etc.)
 • Konkret beskrivelse av de faktiske forhold (hva har skjedd, når og hvor har det skjedd, hvilke lover, regler og bestemmelser kan være brutt, synspunkter/vurderinger)
 • (Eventuelt) Informasjon om den som varsler:
  - Navn
  - Arbeidssted
  - Kontaktinformasjonen (adresse, telefon, e-postadresse)

 

Fakta om Riksrevisjonen

Riksrevisjonen er underlagt Stortinget og kontrollerer at regjeringen styrer slik Stortinget har bestemt.

Riksrevisjonen reviderer ut fra tre revisjonstyper:

 • regnskapsrevisjon
 • forvaltningsrevisjon
 • selskapskontroll

En forvaltningsrevisjon er systematiske undersøkelser av økonomi, produktivitet, måloppnåelse og virkninger. Målet med undersøkelsene er å gi Stortinget relevant informasjon om iverksettelse og virkninger av offentlige tiltak. Forvaltningsrevisjonsarbeidet skal være basert på vurdering av vesentlighet og risiko.

Kilde: www.stortinget.no