Prioritering ved iverksettelse og gjennomføring av etterforsking. Følgende sakstyper er prioritert av Riksadvokaten:

  • drap og andre alvorlige voldsforbrytelser, herunder ildspåsettelser og andre
  • alvorlige forbrytelser som setter liv og helse i fare
  • alvorlige seksualforbrytelser
  • alvorlige narkotikaforbrytelser
  • alvorlige trafikklovbrudd, herunder dødsulykker, ulykker med betydelig personskade og trafikkatferd som bærer preg av at gjerningspersonen bevisst har tatt en risiko som har innebåret nærliggende fare for alvorlig ulykke
  • økonomisk kriminalitet av alvorlig karakter, særlig kriminalitet som rammer fellesskapet
  • alvorlig IKT-kriminalitet og alvorlig miljøkriminalitet som rammer det indre miljøet (arbeidsmiljøet) og det ytre miljøet (natur og kulturminner)
  • alvorlig internasjonal og organisert kriminalitet
  • straffbare handlinger som synes rasistisk motivert

NaturArbeidet med å avdekke miljøkriminalitet skal videreføres. Politiet har en sentral rolle i å redusere slik kriminalitet gjennom rask etterforsking av brudd på miljølovgivningen. Rømming av oppdrettsfisk utgjør et alvorlig problem og vil i enkelte tilfeller være alvorlig miljøkriminalitet. Etterforsking av økonomisk kriminalitet og miljøkriminalitet har mange fellestrekk, og Riksadvokaten tilrår at politimestrene vurderer å legge etterforsking av miljøkriminalitet til økoteamene, slik at det blir rom for en viss spesialisering og kompetanseoppbygging. Det er en klar forutsetning at medarbeiderne i politiets økoteam i utgangspunktet skal skjermes mot andre oppgaver, og at teamene i hvert distrikt samlokaliseres.

Også handlinger rettet mot viktige marine bioressurser, herunder ulovlig, urapportert og uregulert fiske (uuu-fiske), kan i enkelte tilfeller karakteriseres som alvorlig miljøkriminalitet. Ulovlig avliving av ulv vil regelmessig måtte anses som alvorlig miljøkriminalitet, også om straffeloven § 152b ikke finnes anvendelig. Det samme vil kunne gjelde enkelte tilfeller av brudd på lovgivning som skal verne mot innførsel eller spredning av fremmede organismer.

Riksadvokaten understreker betydningen av en aktiv og målrettet innsats mot krimi­nalitet som rammer arbeidslivet. Alvorlige brudd og tilsidesettelser av sikkerhetsforskrifter og internkontrollrutiner skal møtes med strafferettslig forfølgning og reaksjon, selv om det ikke har skjedd en ulykke eller er påvist skader. I rundskriv nr. 1/1996 understreket Riksad­vokaten at alvorlig arbeidsmiljøkriminalitet skal etterforskes grundig og med høyt tempo. Det må foreligge klare og praktikable arbeidsrutiner mellom politiet og andre offentlige myndigheter, som Arbeidstilsynet. Ulovlig bruk av arbeidskraft kan, avhengig av omfanget, være alvorlig økonomisk kriminalitet som dekkes av Riksadvokatens sentrale prioriteringer.

Kampen mot såkalt sosial dumping er et viktig satsingsområde for myndighetene. Arbeidstilsynet har gjennom tilsyn og inspeksjoner avdekket uverdige forhold for utenlandske arbeidere i Norge. Tilsynet kan benytte egne sanksjoner mot brudd på allmenngjøringsloven og utlendingsloven, og det er lagt opp til rask reaksjon ved bruk av slike sanksjoner. Det er bare de alvorligste tilfellene som nå politianmeldes. Politiet må effektivt følge opp tilfellene som blir anmeldt, både gjennom rask behandling og adekvate reaksjoner.

 

Kilde: www.riksadvokaten.no