Tekst av politibetjent Frøydis B. Nilsen, Oslo politidistrikt

Målgruppen var ansatte fra kommuner og fylkeskommuner med særlig ansvar for kommune- og skogbruksplanlegging, ansatte innen privat planleggings- og utredningsvirksomhet, og offentlig /privat ansatte innen naturoppsyn.

 

Sosial samling

Sosial samling. Foto av politibetjent Frøydis B. Nilsen, Oslo politidistrikt.

Vi var 13 deltakere fra forskjellige yrkesgrupper sammen med høgskolens studenter. Politiet var representert ved Ola Lundemo fra Gausdal lensmannskontor og jeg fra miljøavsnittet ved Oslo politidistrikt.

Gjennom befaring og praktisk feltarbeid fikk vi førstehåndskunnskap om de ulike kulturminnene. Vi ble kjent med kulturminner og kulturmiljøer i utmark, samt skogbrukets kulturhistorie. Vi lærte omregistreringsmetodikk, både teoretisk og gjennom befaring, feltarbeid, og om registrering og lagring av kulturminner.

Det ble mange funn av kullgroper, dyregraver og spor etter malmutvinning.

Foreleserne var hentet fra Norsk institutt for kulturminneforskning (NIKU), Skogbrukets kursinstitutt, Fornyings- og administrasjonsdepartmentet, grunneiere, Hedmark fylkeskommune, Norsk institutt for jord- og skogkartlegging (NIJOS) og Riksantikvaren.

Vi leverte øvingsoppgaver mellom samlingene og kurset ble avsluttet med skriftlig og muntlig eksamen. Kurset gir 10 studiepoeng og koster 6 000 kroner.

 

Nytt kurs holdes i 2007

Ta kontakt med Høgskolen i Hedmark, avdeling for skog- og utmarksfag, Evenstad, 2480 Koppang. Kursansvarlig er Øystein Vaagan, tlf.: 62 43 08 80 eller på e-post: oystein.vaagan@sue.hihm.no.