Fagbladet Miljøkrim

Bilde av tre magasinerMiljøkrim er et fagblad som inneholder aktuelle artikler om miljøkriminalitet – utgitt av miljøkrimavdelingen vår to til tre ganger i året. Hovedområdene er natur, forurensning­, arbeidsmiljø, kunst, kulturminner og dyrevelferd. Det distri­bueres til politiet, påtalemyndigheten, domstolene, kom­munene, naturoppsyn, miljø- og kulturminneforvaltningen, med flere. Les mer på miljøkrim.no.

Vi ser positivt på bidrag fra leserne, både i form av artikler og bilder, men også innspill og forslag til tema. Dette kan sendes til: miljokrim.okokrim@politiet.no

Her finner du tips til hvordan utforme en god artikkel til Miljøkrim (en PDF med skrivespesifikasjoner).

Årsrapportering

Frem til og med 2016 ga ØKOKRIM ut og trykte opp en årsrapport med oppsummering av året og statistikk. For 2017 og fremover vil vi kun publisere en årsoppsummering med statistikk på nettsiden vår.

2018

2017

2016

2015

2014

Trendrapporter

ØKOKRIMs trusselvurdering 2018 (PDF)

ØKOKRIM ser en tydeligere tendens til at digitaliseringen gjør det stadig enklere å drive massebedragerier – norske bedrifter og privatpersoner er attraktive mål for utenlandske bedragere.

Digitaliseringen og globaliseringen preger også trusselbildet i resten av vårt ansvarsområde. Dette gir politiet og myndighetene nye utfordringer og stiller høyere krav til tverretatlig samarbeid. I denne trusselvurderingen beskriver vi de største truslene innen ØKOKRIMs ansvarsområde. Det overordnede trusselbildet har vært relativt stabilt siden 2015. På noen områder ser vi få, men svært alvorlige, tilfeller av lovbrudd. Andre kriminalitetsformer vurderes å være store trusler fordi det er mange lovbrudd. Her er ikke hvert lovbrudd nødvendigvis så alvorlig, men det står ofte organiserte kriminelle bak.

Politiets straffesaksarbeid vil fremdeles være viktig i kriminalitetsbekjempelsen innen vårt ansvarsområde. Men innenfor mange av kriminalitetstruslene ligger det et stort potensiale for forebygging – ikke minst i samarbeid med næringslivet.

Vurderingene i denne trusselvurderingen blir førende for prioriteringer av vår innsats. Trusselvurderingen vil forhåpentligvis også bli benyttet ved prioriteringer i andre politi- og påtaleenheter.

Kampen mot kriminalitet er tverretatlig og internasjonal. I prosessen med utarbeidelse av trusselvurderingen har vi innhentet informasjon fra politidistriktene, aktuelle kontrollorganer og søsterorganisasjoner i andre land. Vi takker for bidragene.

ØKOKRIM-sjef Trond Eirik Schea