Av politiadvokat Per Kristian Haaland, Rogaland politidistrikt

Endringen medfører at den enkelte politimester nå har ansvaret for etterforsking av sjøulykker og lignende i eget distrikt innenfor norsk territorialfarvann. Ansvaret for etterforsking av sjøulykker med norsk skip utenfor norsk territorialfarvann, ligger til politimesteren i det distriktet hvor skipet har sitt hjemsted.

Sjøulykke mv. kan være grunnstøtinger/havari, ulovlig utslipp fra skip (forurensning), arbeidsulykker om bord og brudd på sjøveisreglene (trafikkregler til sjøs) ved eksempelvis kollisjon mellom skip. Økokrim har fortsatt en saklig kompetanse for særlig alvorlige utslipp fra skip, jamfør påtaleinstruksen § 35-4.

I forskrift gitt med hjemmel i sjøloven har skipsfører eller rederi melde- og rapporteringsplikt ved sjøulykker mv. Ved behov for assistanse skal slik melding gis til Hovedredningssentralen (HRS) eller kystradiostasjon.

Der hvor det ikke er behov for assistanse skal meldingen gis til Sjøfartsdirektoratet. HRS, kystradiostasjon eller Sjøfartsdirektoratet har så ansvaret for umiddelbart å varsle saksansvarlig politidistrikt.

En arbeidsgruppe bestående av berørte myndigheter arbeider blant annet med hvordan melde- og rapporteringsplikten skal praktiseres. Skipssikkerhetsloven med forskrifter vil være sentral under politiets etterforsking av sjøulykker mv. Loven har flere straffebud, og statsadvokaten har påtalekompetanse i de alvorligste sakene. Sjøfartsdirektoratet i Haugesund er tilsynsmyndighet etter skipssikkerhetsloven.

Riksadvokaten har i samråd med Politidirektoratet besluttet å gi Rogaland politidistrikt ansvar for å etablere spesialkompetanse for etterforsking og påtale ved sjøulykker mv., og at distriktet har et særlig ansvar for å yte slik kompetansebistand til saksansvarlig politidistrikt. Det må presiseres at det her er tale om kompetanse-bistand og ikke ressursbistand.

Ansvaret er lagt til politidistriktets Nordsjø/miljøseksjon som består av fem etterforskere, en tidligere sjøfartsinspektør (ansatt ut 2009 med kontorsted Bodø), og to politiadvokater integrert. Riksadvokaten har også besluttet å gi Rogaland statsadvokatembeter et overordnet faglederansvar for kompetanseoppbyggingen som politidistriktet har fått ansvar for.

Nordsjø/miljøseksjonen er sammen med Rogaland statsadvokatembeter i gang med å bygge opp spesialkompetanse i etterforsking og påtale ved sjøulykker mv. Vi har allerede gitt slik kompetansebistand over telefon/e-post til andre politidistrikt i enkeltsaker.

I tillegg til å fortsette med det tar vi også sikte på å formidle våre erfaringer innen saksfeltet ved utarbeidelse og distribusjon av etterforskningsmanualer og deltakelse på seminarer eller lignende.

Riksadvokaten har også foreslått å oppnevne en arbeidsgruppe som skal utarbeide retningslinjer for samarbeid mellom politi, påtalemyndighet og Sjøfartsdirektoratet om behandling av overtredelser i sjøfartsforhold mv. Rogaland statsadvokatembeter og Rogaland politidistrikt er tiltenkt plass i denne arbeidsgruppen.

per.kristian.haaland@politiet.no


Ulykker til sjøs

Redningsaksjon og oljevernaksjon – ansvar

Generelt

 • førsteprioritet ved en ulykke til sjøs er å berge liv og helse
 • dernest er hovedprioriteten å ivareta naturmiljøet

Hovedredningssentralen (Justisdepartementet)

 • ansvar for redningsaksjoner for å berge liv og helse
 • Hovedredningssentralen kan trekke på alle tilgjengelige ressurser – offentlige og private
 • alle fartøy har plikt til å bistå

Kystverket (Fiskeri- og kystdepartementet)

 • ansvar for statlige aksjoner mot akutt forurensing
 • bistå med sine ressurser i Hovedredningssentralens aksjon, og samtidig mobilisere nødvendige ressurser for oljevernaksjon
 • iverksette oljevernaksjon når Hovedredningssentralen anser dette som tilrådelig i forhold til redningsaksjonen
 • kan bruke statlige, kommunale og private oljevernressurser etter behov

Sjøfartsdirektoratet (Nærings- og handelsdepartementet)

 • ansvar for regler om skipsstandard og utrustning, og mannskapets opplæring
 • i en redningsaksjon er Sjøfartsdirektoratet rådgiver for Hovedredningssentralen
 • i en oljevernaksjon er Sjøfartsdirektoratet rådgiver for Kystdirekotoratet

Kilde: www.regjeringen.no/nb/dep/fkd/tema