Av Politiinspektør Ingunn Mansås Kjærstad, Politidirektoratet

 

UNODC jobber for å forbedre partenes evne til å bekjempe grenseoverskridende organisert kriminalitet. Kjernefunksjonen er å videreutvikle normer, regelverk og implementering av disse, inklusiv behovet for gjennomføringsmekanismer og styrking av internasjonalt samarbeid. Det jobbes også med utveksling av opplysninger om mønstre og trender, «best practice» med mer. De bistår også land med opplæring og teknisk utstyr.

Hovedtema for UNODC er selvsagt den tradisjonelle organiserte kriminaliteten som narkotika, hvitvasking, menneskehandel og våpen, men kommende trender får også oppmerksomhet. Miljø- og kunst- og kulturkriminalitet har derfor fått plass.

Land som Ecuador, Kina, Egypt og Irak har store utfordringer med å beskytte sine historiske kunst- og kulturskatter. I Mellom- og Latin-Amerika er det blant annet lønnsomt å gå på skattejakt blant «uoppdagede» Inka- bosettinger. Plyndring av utgravningssiter er heller ikke uvanlig. Landene fremmet derfor en resolusjon med forslag om å lage en tilleggsprotokoll til konvensjonen om organisert kriminalitet. I UNODC er konsensus nødvendig for at resolusjoner vedtas. Det så derfor ikke spesielt lovende ut da man på kvelden første dag ikke engang var blitt enige om overskriften. Den store diskusjonen gikk på bruken av «combating offences against cultural heritage» eller «combating transnational organized crime involving cultural property». Til tross for store uenigheter kom vi likevel frem til en resolusjonstekst. Det blir ikke en egen konvensjon mot kunst- og kulturkriminalitet, men det skal utredes i hvilken grad den allmenne konvensjonen mot organisert kriminalitet kan anvendes. Resultatet finner dere på www.unodc.org.

Norge har jobbet for å få ulovlig, urapportert og ureglementert fiske (UUU-fiske) inn som et tema i UNODC, og ser hvordan det stadig får mer fokus. I år var det tema under ekspertkonsultasjonens agendapunkt for «emerging crimes». Norge fikk støtte fra land som Chile, Indonesia, Australia og Canada. Motstanden kom i hovedsak fra Vietnam og Algerie. Vi vet også at Kina er negative til at UUU-fiske blir adressert på et internasjonalt kriminalitetsfora. Kanskje ikke så rart når vi vet at de har en del å svare for. Greenpeace International var også representert og holdt et langt innlegg om de negative konsekvensene av UUU-fiske, som for eksempel utarming av naturressursene, menneskehandel, tollsvindel, korrupsjon, dokumentforfalskning, skatteunndragelse og skjulte skatteparadiser.

UNODC jobber med en studie av grenseoverskridende organisert kriminalitet i fiskeindustrien som skal være ferdig i slutten av mars. Utford-ringen videre er å følge opp denne rapporten og initiativene slik at vi får igangsatt konkrete tiltak.

Diskusjoner rundt resolusjonstekster kan være en tålmodighetsprøve. Vi var derfor heldige og fikk et kjærkomment avbrekk da Nicholas Cage overraskede overtok podiet. Han holdt et flammende innlegg om barn som er ofre for organisert kriminalitet, både på offersiden og utøversiden som barnesoldater og barnepirater.

 

Fakta om UNODC:

UNODC: Unites Nation On Drugs and Crime

UNODC er en av organisasjonene til FN. De har ca 1 500 ansatte fordelt på 150 land. Hovedsetet er i Wien. Organisasjonen administrerer United Nations Convention against Transnational Organized Crime samt tilleggsprotokollene på trafficking, menneskesmugling og våpen.

Organisasjonen har et tredelt
virkefelt:

  • feltbasert bistand for å øke landenes kapasitet til å bekjempe aktuell kriminalitet
  • utarbeide undersøkelser og analyser for å øke forståelsen av kriminalitetsproblematikk samt til bruk i kunnskapsbasert politiarbeid
  • normativt arbeid for å bistå medlemslandene i å utvikle nasjonal lovgivning og å ratifisere konvensjonen


Kilde: www.unodc.org