Miljøkrim distribueres til politiet, påtalemyndigheten, domstolene, kommunene, naturoppsyn, miljø- og kulturminneforvaltningen, med flere, og gis ut tre ganger i året.

Redaksjonen ser positivt på bidrag fra leserne, både i form av artikler og bilder, men også innspill og forslag til tema. Redaksjonen forbeholder seg retten til å redigere innsendte bidrag, og stoff kan bare gjengis etter tillatelse fra redaktøren og skal krediteres fagbladet Miljøkrim.

Redaksjonen

  • Ansvarlig redaktør: Førstestatsadvokat Hans Tore Høviskeland, ØKOKRIM
  • Redaktør: Politiadvokat Magnus Engh Juel
  • Politioverbetjent Kenneth Didriksen, ØKOKRIM
  • Spesialetterforsker Joachim Schjolden, ØKOKRIM
  • Teamkonsulent Heidi Charlotte Horn Talgø, ØKOKRIM
  • Grafisk formgiving: Kommunikasjonsmedarbeider / grafisk designer Mona Lisa Iversen, ØKOKRIM

Trykk, opplag og foto

Staples / Merkur Grafisk AS, 4 000 per utgivelse. Der annet ikke er nevnt er bildene fra bildedatabasen Shutterstock.com.