Tekst og foto av Follo politidistrikt

En annen effekt av omorganiseringen, er en betydelig styrking av miljøarbeidet. Follo politidistrikt har i en årrekke hatt et effektivt Økoteam. Dette er nå endret til å være et Øko- og miljøteam. Miljødelen av teamet skal ha ansvaret for all etterforskning i miljøsaker som omfatter de fire hovedemnene: Natur, forurensing, kulturminner og arbeidsmiljøkriminalitet. Ansvaret for etterforskningen har tidligere vært spredt ut på de 13 driftsenhetene, men er nå samlet ved det nye teamet. For å håndtere dette er teamet styrket med en etterforsker, miljøjurist og miljøkoordinator på full tid. Ideen bak teamet er å skape et godt fagmiljø som gjennom hevet kompetanse og økt fokus på miljøsakene kan føre til en mer effektiv etterforskning og en raskere iretteføring. Teamet vil også legge opp til et tett samarbeid med eksterne samarbeidspartnere som kommunene, fylkesmennene i Oslo og Akershus samt Østfolds miljøavdelinger, arbeidstilsynet og SNO m.fl.

Bilde av medlemmene

Fra venstre: Gro Haukenes Nygaard, Bjørn Brekke og Ellen Birgitte Brekke.

Det nye «miljøteamet» består av: Politiadvokat Gro Haukenes Nygaard ble utdannet jurist fra Universitetet i Oslo i 2002. Hun har jobbet 8 år i Follo politidistrikt som politiadvokat. De siste 5 årene har hun hatt ansvaret for miljøsakene i tillegg til annen straffesaksportefølje.

Politibetjent Ellen Birgitte Brekke gikk ut fra PHS i 1999. Hun har sin bakgrunn fra Oslo politidistrikt som både økonomi- og miljøetterforsker. Ellen kom til Follo politidistrikt i 2007 og begynte da med økonomisk etterforskning ved Økoteamet, men valgte miljøsaker da denne muligheten bød seg ved omorganiseringen.

Miljøkoordinator Bjørn Brekke gikk ut fra Politiskolen i 1985, og har stort sett jobbet ved Frogn lensmannskontor siden. Bjørn har i en årrekke hatt den vanskelige oppgaven med å være miljøkoordinator ved siden av å være politioverbetjent og NK ved et stort lensmannskontor. Dette har ofte ført til hard prioritering mellom oppgaver hvor miljøsakene gjerne har vært den tapende part.

Denne satsingen er et godt skritt i riktig retning hvor det blir mulig å prioritere miljøsakene. Ikke minst gjør det follopolitiet – langt på vei – i stand til å møtte samarbeidspartenes forventninger om en mer slagkraftig etterforskning av miljøsakene.