Økokrim hadde i høringen motforestillinger mot liberaliseringen. I høringsbrevet herfra het det blant annet:

"Disse sakene byr på mange politi- og påtalemessige utfordringer. Her nevnes særlig de bevismessige spørsmålene. Med strafferettens strenge beviskrav, også når det gjelder de subjektive straffbarhetsvilkår, kreves det en snever og lite skjønnsmessig adgang til nødvergefelling for at bekjempelse av ulovlig jakt på ulv, gaupe, bjørn mv. skal være mulig.

Selv om mange saker fortsatt henlegges, er det Økokrims erfaring at vilkåret "under direkte angrep" i gjeldende § 11 annet ledd i viltloven er en viktig grunn til at det i dag nok er færre frifinnelser enn før dette vilkåret kom inn i bestemmelsen, se til illustrasjon saken referert i Rt. s. 2004 s. 1854.

Som Miljøverndepartementet er kjent med, omfatter utrykket ”under direkte angrep” (til tross for ordlyden) også tilfeller hvor ”et angrep er umiddelbart forestående”, jf. nevnte avgjørelse avsnitt 18. adgang til nødverge på vegne av dyr vil kunne føre til at særlig aktsomhetsvurderingen gjør at langt flere saker ender i henleggelse eller frifinnelse.

En romsligere adgang til nødverge på vegne av dyr vil kunne føre til at særlig aktsomhetsvurderingen gjør at langt flere saker ender i henleggelse eller frifinnelse.

En innvending om at dagens nødvergebestemmelse i § 11 annet ledd er så streng at nødvergeretten ikke er reell, synes ut fra Økokrims ikke uttømmende undersøkelser lite treffende. Eksempelvis har 8 av i alt 14 saker (9 bjørnesaker, 2 jervesaker, 3 gaupesaker) i Nord-Trøndelag politidistrikt de senere årene blitt ansett som nødverge av politiet, med andre ord ikke straffeforfulgt.

Økokrim minner også om at någjeldende vilkår ”under direkte angrep” kom inn i loven for å oppfylle Bernkonvensjonens krav, jf. Rt. 2004 s. 1854 avsnitt 13. Det må overveies grundig om den foreslåtte liberaliseringen støter an mot Norges forpliktelser etter Bernkonvensjonen.”

Om adgang til å felle rovdyr som kommer inn i såkalt rovdyrsikker innhegning uttalte Økokrim at det kan innebære en fare for at vilt felles utenfor gjerdet og deretter plasseres innenfor. Det er enkelt å flytte for eksempel en ulv eller gaupe, og ofte vanskelig – og ressurskrevende – å avdekke om den er flyttet.