Av politidirektør Ingelin Killengreen, Politidirektoratet

 

Nytt miljørundskriv

Miljøet er samfunnets fellesgode og forvaltningen er viktig for å få en best utnyttelse av ressursene. I noen tilfeller er forvaltningen viktig, ikke bare for utnyttelse av ressursene, men for å få beholde ressursene overhodet.

Politiet har en sentral rolle i dette arbeidet. I samarbeid med personell med begrenset politimyndighet, har vi gode muligheter for fysisk tilstedeværelse i utsatte områder. Dette gir et stort oppdagelsespotensial. I tillegg er politiet mottaker av de alvorlige overtredelsene som avdekkes av kontrollorganene.

For at vi skal kunne utfylle vår rolle på en best mulig måte er det viktig å utnytte kompetanse og ressurser optimalt.

Politidirektør Ingelin Killengreen understreker viktigheten av å integrere miljøarbeidet inn i den alminnelige tjenesten i politiet. Foto: Kenneth Didriksen, Økokrim

Politidirektoratets tiltaksplan for bekjempelse av miljøkriminalitet og «Prosjekt miljøkriminalitet» la til grunn at det var behov for å rydde opp i rundskrivene som gikk på organisering av miljøarbeidet i politiet. Økokrim fikk derfor i oppdrag å utarbeide er forslag i samarbeid med flere politidistrikter som rundskrivet bygger på. Nytt rundskriv, Rundskriv 2008/08, ble utgitt i august i år.

Det nye rundskrivet har hatt som mål å gi et bilde av hvordan politiet skal strukturere sitt miljøarbeid, herunder også bruk av personell med begrenset politimyndighet. I tillegg har man lagt grunnlaget for hvilken rolle og ansvar hver enkelt utøver har. Rundskrivet gir overordnede føringer for hvordan organiseringen skal være, men det opp til det enkelte distrikt å finne de beste lokale løsningene. Uansett variasjoner er miljørundskrivet ment å gjøre miljøarbeidet mest mulig helhetlig og ensartet, slik at man i størst mulig grad oppnår rettslikhet på landsbasis.

Politidirektoratet vil legge til rette for at så vel Økokrim som politidistriktene har kompetanse på miljøsaker. Direktoratet har ansvar for å arrangerer sentrale miljø-forum, hvor de fleste av våre samarbeidspartnere er deltagere.

Økokrim skal gi veiledning og råd slik at flest mulig miljøsaker kan avgjøres lokalt. I tillegg tar Økokrim som kjent også egne saker med utgangspunkt i den spisskompetanse som finnes der. Rundskrivet legger til grunn at det skal være en lav terskel for å kontakte miljøteamet ved Økokrim. Erfaring viser at dette fungerer meget godt i praksis.

Økokrim ivaretar også funksjonen som nasjonal miljøkoordinator.

Alle distriktene skal ha en sentral miljøkoordinator i tillegg til miljøkontakter på hver driftsenhet/region. Koordinatoren skal være faglig rådgiver i distriktet, arrangere lokalt miljøforum, og være den som har oversikt over distriktets miljøsaker. Det er også lagt til grunn at man bør ha en jurist med særskilt ansvar for miljøsaker.

Det er viktig å integrere miljøarbeidet inn i den alminnelige tjenesten i politiet. Distriktets nøkkelpersoner vil ha en sentral rolle i å videreformidle kunnskap og miljøbevissthet som gjør dette arbeidet mulig.

Miljøområdet favnet vidt. Det går fra saker om blant annet arbeidsmiljøloven, plan og bygningsloven til forurensning og viltloven. Lovene er mange og tilhørende forskrifter enda flere. Kompetanse er derfor et nøkkelord. Her må politiet gjøre sitt for å opparbeide seg grunnlag til å kunne behandle sakene. I tillegg til egen kompetanseheving er det særlig viktig at man trekker inn samarbeidspartnere i miljøarbeidet med særskilt fagkunnskap. Møtene til det sentrale og de lokale miljøforum er avgjørende i denne sammenheng. Det forventes at kontakten man oppnår også benyttes i de konkrete sakene.

Politidirektoratet har merket seg at politiets «miljøfolk» har klart å lage et nasjonalt miljø. Økokrims årlige miljøseminar og fagbladet Miljøkrim er viktige bidragsytere til dette. Sentralt er også den innsatsen som ytes av en rekke engasjerte medarbeidere. Dette fører til et samarbeid på tvers av distriktsgrensene, særlig i forhold til kompetanseoverføring, som Politidirektoratet ser svært positivt på og ønsker videreutviklet.