Av politiinspektør Ingunn Mansås Kjærstad, Politidirektoratet

 

Politibanner
 

 

Hva skal POD jobbe med?

Jeg vil benytte anledningen til å «ønske meg selv velkommen» som Miljøansvarlig i POD. Utfordringer som lå og ventet var å jobbe mot MILJØinfo – felles nettsted, ulovlig fiske i Barentshavet, vurdere nytt miljørundskiv m.m.

En av mine selvpålagte oppgaver er å fremme fagfeltet ved å øke politinorges forståelse av områdets viktighet. Det er også viktig for meg å ha god kontakt med det operative miljøarbeidet i Norge. Her trenger jeg hjelp fra dere. Hva mener dere er viktig, og hva ønsker dere at POD skal jobbe med? Jeg setter pris på alle typer innspill og kan kontaktes på e-post: ingunn.kjarstad@politiet.no

 

Inndragning

Dette er et prioritert området for politiet. Gjennom miljøsakene har vi store muligheter til å foreta inndragning, men det krever innsats gjennom etterforskningen: Hva sparte arbeidsgiveren ved å ikke sette i gang tilstrekkelige vernetiltak? Hva tjente bedriften på å ikke lagre farlig avfall på en sikker måte?

I st. prp. nr. 1 står det at «profittmotivet er et fellestrekk ved organisert-, økonomisk-, miljø-, og grov vinningskriminalitet. Ved slik kriminalitet er det ikke tilstrekkelig bare å reagere med straff. For å oppnå både en adekvat reaksjon og forebygge hvitvasking må det sørges for at lovbryterne fratas utbytte av den straffbare virksomheten» (mine uthevinger).

Klarer vi å følge opp dette? Er det noe POD burde bidra med for å få økt gjennomføring?

Til sist vil jeg takke Økokrim for at de gir ut Miljøkrim. Bladet er viktig som faglig bidragsyter. I tillegg synliggjør bladet at vi er del av et nasjonalt fagmiljø. Å bruke dette miljøet, på tvers av politidistriktene, er viktig for å utnytte vårt «miljøpotensiale».