Av seksjonssjef Grethe Kleivan, Politidirektoratet

Politidirektoratet har i disponeringsskrivet til Politiets data- og materielltjeneste (PDMT) for 2007 gitt PDMT i oppdrag å utarbeide teknisk løsningsforslag og kostnadsberegne det videre arbeidet med Politiets MILJØinfo basert på rapporten «Politiets miljøtjeneste». Arbeidet skal utføres i tett dialog med ØKOKRIM. Politidirektoratet avholdt nylig et møte med PDMT der oppdraget ble nærmere drøftet. Det er besluttet at PDMT skal gjennomføre en foranalyse av prosjektet. I denne sammenheng vil det bli invitert til en to dagers samling innen 1. juni der blant annet ØKOKRIM vil delta.

 

Rolleavklaring politiet og Statens naturoppsyn

Rapporten «Politiet og Statens naturoppsyn – roller, samarbeid, rettslige- og begrepsmessige avklaringer» har vært til vurdering hos Riksadvokaten. I sitt brev til Justisdepartementet av 20. februar 2007 uttaler riksadvokaten at «Generelt kan en slå fast at det i utgangspunktet ikke foreligger konflikt ved at to etater – politiet og SNO – utøver virksomhet «side om side» og som delvis overlapper hverandre. Men virksomheten har to ulike regelsett og tilnærminger. Oppsynets kontrollfunksjon knytter seg først og fremst til tilsyn med lovlig virksomhet og bygger ikke på mistankegrunnlag. Politiets tilnærming er å hindre og eventuelt avdekke lovbrudd i strafferettslig forstand. SNO har ikke hjemmel i naturoppsynsloven til å bruke tvangsmidler, og oppsynet kan i utgangspunktet ikke gjennomføre kontroll med andre tvangstiltak enn dem som står til rådighet for enhver, jf NOU 2004:28 side 536. Oppsynet (personell) kan imidlertid få begrenset politimyndighet i medhold av politiloven og er da på vanlig måte underlagt politimesteren.» Avslutningsvis sier riksadvokaten at: «Det er viktig at en felles rolleforståelse må klargjøres og gis tilslutning både fra Justisdepartementet og Miljøverndepartementet.»

Saken er nå til avsluttende behandling i Justisdepartementet.