Project LEAF (Law Enforcement Assistance for Forests) er betegnelsen på arbeidet som Interpol har startet for å bekjempe ulovlig tømmerhogst. Illegal ødeleggelse av skog og internasjonal handel med ulovlig tømmer er organisert kriminalitet som utrydder både dyre- og plantearter og deres leveområder. Fjerning av skog i det omfanget det nå foregår har også betydning for klimaet på jorden og rent økonomisk innbefatter det enorme summer. LEAF har som mål å bekjempe og forebygge slik aktivitet ved å koordinere innsatsen fra flere land på dette området. Prosjektet legger opp til at flere lands etterretning skal kunne danne grunnlaget for å gjennomføre aksjoner mot denne type alvorlig miljøkriminalitet.


ØKOKRIM er norsk medspiller for Interpol i dette arbeidet.