Den eneste tillatte måten å fange hummer på er med hummerteiner. Privatpersoner kan fiske med inntil 10 teiner samtidig, og manntallsførte fiskere kan fiske med inntil 100 teiner samtidig. Det samme gjelder for et enkelt fartøy (max 10/100), uavhengig av hvor mange personer som er ombord.

Teinene skal, som all annen fast fiskeredskap i sjøen, merkes med navn og adresse, eller fiskerimerke.


Videre er hummeren fredet store deler av året, som følger:

  • Svenskegrensen til og med Sogn og Fjordane: 30. november kl. 08:00 til 1. oktober kl. 08:00
  • Resten av landet: 1. januar kl 00:00 til 1. oktober kl 08:00

I tillegg er all hummer med utrogn totalfredet – hele året. I fredningstiden er det ikke lov å oppbevare hummer i sjøen. Hummer som ved inngangen til fredningsperioden er innmeldt og registrert av salgslagene for omsetning, kan likevel oppbevares i sjøen inntil slik omsetning kan skje.

Minstemålet for fangst av hummer er 25 cm totallengde i hele landet, eller 9 cm ryggskjoldlengde. Totallengden måles fra spissen av pannehornet til bakerst på midtre svømmelapp på halen. Ryggskjoldlengden (carapax) er lengden fra bakerst i øyehulen til bakkant av ryggskjoldet, målt parallelt med midtlinjen.

Det er dybdegrenser for krabbeteiner i hummerfredningsperioden på kyststrekningen Svenskegrensen – Varnes fyr (Lista). Her skal teinene ikke settes på grunnere vann enn 25 meter.

I teiner som er satt ut for fangst av hummer skal det være minst én sirkelformet fluktåpning på hver side av redskapet, med diameter minst 60 mm. På kyststrekningen svenskegrensen til og med Tysfjord kommune, Nordland, skal også krabbeteiner ha fluktåpning i redskapet. Minstekravet her er én åpning, med diameter minimum 80 mm. Dette gjelder ikke for manntallsførte fiskere som driver fangst av krabbe for omsetning, med merkeregistrert fartøy. Fluktåpningene skal være plassert slik at hummeren lett kan ta seg ut av redskapet.

Torskeruser er forbudt fra svenskegrensen til og med Møre og Romsdal fra og med 1. mai til og med 31. desember, men det er likevel lov å fiske med inntil 10 torskeruser per person og per fartøy i perioden fra og med 1. oktober til og med 31. desember, men begrenset slik at antall torskeruser og teiner for hummerfiske til sammen ikke overstiger 10 stk per person og per fartøy.

Lyster og ålesaks (ålejern) med kunstig lys er forbudt ved fangst av skalldyr fra svenskegrensen til og med Vest-Agder.

På Skagerrakkysten gjelder helligdagsfredningen og forbud mot setting og trekking av teiner i mørket.

Se også "Forskrift om utøvelse av fisket i sjøen" på http://www.lovdata.no/