Endringer i viltloven

(i kraft fra 1. oktober)

Ved lov 17. september 2010 nr. 57 ble viltloven § 26 endret ved at det ble gitt en ny hjemmel i § 26 nr. 8 for Kongen til å gi forskrifter om adgangen til åtejakt. (Bestemmelsen trådte i kraft 1. oktober, men det er ikke gitt slik forskrift.)Endringer i naturmangfoldloven § 17 og rovviltforskriften om utvidet adgang til å felle gaupe og jerv i nødverge (i kraft fra 1. oktober)

Hovedregelen om avliving av rovdyr for å beskytte husdyr er etter naturmangfoldloven § 17 annet ledd annet punktum at eieren eller den som opptrer på vegne av eieren kan avlive vilt «under direkte angrep». Ved lov 17. september 2010 nr. 57 fikk nødvergebestemmelsen i naturmangfoldloven § 17 et nytt tredje ledd som går ut på at dersom bestanden av jerv, gaupe og bjørn over tid har vært klart over bestandsmålet, skal Kongen gi forskrift om adgang for eieren eller den som opptrer på vegne av eieren, til å avlive jerv, gaupe eller bjørn «når avliving må anses påkrevd for å fjerne en umiddelbar og betydelig fare for skade på bufe, tamrein og gris». (Forskriften skal oppheves dersom bestanden over tid har vært under bestandsmålet eller ekstraordinære bestandmessige forhold tilsier det, jf. tredje punktum i tredje ledd.) Lovendringen trådte i kraft 1. oktober 2010.

Fra samme dato fikk rovviltforskriften (forskrift 17. september 2010 nr. 1277) en ny § 13 a om avliving av vilt, som gir hjemmel for å avlive jerv og gaupe på vilkår som nevnt i den nye bestemmelsen i viltloven § 17. For bjørn er bestandsmålet ikke nådd, og den utvidede adgangen til å avlive vilt ved nødverge omfatter derfor bare jerv og gaupe.

Avliving og forsøk på avliving skal straks meldes til politiet.

 

Ny § 17 a i naturmangfoldloven om avliving av rovdyr i rovdyrsikkert hegn

(ikke i kraft pr. desember 2010)

Ved samme endringslov er det samtidig gitt en ny § 17 a i naturmangfoldloven med regler om adgang for eieren eller den som opptrer på vegne av eieren, til å avlive rovdyr som befinner seg i rovdyrsikkert hegn, når avliving må anses påkrevd for å fjerne en aktuell og betydelig fare for skade på produksjonsdyr eller hund. Det kan i forskrift gjøres unntak for spesielt truede arter eller spesielt truede bestander av enkelte arter. Bestemmelsene i § 17 a er ikke satt i kraft.

 

Byggesaksforskrift for Longyearbyen

(i kraft fra 15. juni 2010)

Det er gitt en ny byggesaksforskrift for Longyearbyen (nr. 1262), som gir nærmere angitte bestemmelser i plan- og bygningsloven tilsvarende anvendelse på Svalbard.