Stråling fra herding av fyllinger kan være skadelig for øyne og hud. 30. april 2010 trådte forskrift 24. april 2010 nr 605 om vern mot kunstig optisk stråling på arbeidsplassen i kraft.

Det har vist seg at såkalt kunstig optisk stråling kan påføre skade på særlig hud og øyne. Slik stråling kommer fra for eksempel sveising, laser og herding av dentale materialer. Det er derfor gitt et EU-direktiv om dette, og det er gjennomført i Norge ved forskrift som skal håndheves av arbeidstilsynet.

Reglene er til beskyttelse av arbeidstakere, og arbeidsgiver pålegges blant annet å gjøre forebyggende tiltak og risikovurdering, samt gi informasjon og opplæring. Det er også krav om helseundersøkelse ved blant annet eksponering over gitte grenseverdier.

Overtredelser straffes etter arbeidsmiljøloven § 19-1 og straffeloven §§ 48 a og 48 b, jf. forskriften § 15.