Endringer i HMS- forskriftene for petroleumsvirksomheten

Petroleumstilsynet og Statens forurensningstilsyn fastsatte endringer i aktivitetsforskrikten og opplysningspliktforskriften den 12. februar 2007. Petroleumstilsynet fastsatte endringer i innretningsforskriften samme dato. Forskriftene trer i kraft straks. Tilsynene gjorde samtidig endringer i veiledningen til de to førstnevnte forskriftene.

Økologiforskriften er endret

Forskrift om økologisk produksjon og merking av økologiske landbruksprodukt og næringsmidler er endret. Syv nye EU-forordninger er tatt inn i forskriften. I tillegg er gebyrbestemmelsen endret.

Endring i kulturminneloven og ny forskrift om utførsel og innførsel av kulturgjenstander

Som følge av at Norge ratifi serer UNESCO-konvensjonen av 1970 er kulturminneloven § 23a endret. Lovendringen medfører at det fra 1.januar 2007 er forbudt å føre inn til landet kulturgjenstander som er ulovlig utført fra et UNESCOmedlemsland, EØS-land eller et land som er part i Unidroit-konvensjonen av 1995. Endringene i kulturminneloven er nærmere utdypet i forskrift om innførsel og utførsel av kulturgjenstander som trådte i kraft 1. januar 2007. (Se også artikkel på side 24–26 om ratifisering av UNESCO-konvensjonen av 1970).

Nytt regelverk for transport av dyr

Bedre plass for griser, økte krav til dyrebiler som kjører over åtte timer og nye krav for godkjenning av transportører og sjåfører. Dette er noen av konsekvensene av den nye EØS-forordningen som nå er implementert i norsk regelverk for transport av levende dyr. Forordning (EF) nr. 1/2005 om vern av dyr under transport og tilknyttede aktiviteter fastsetter en rekke minimumskrav for dyrevelferd som alle EØS land må overholde. Hvert land står i tillegg fritt til å fastsette strengere regelverk samt til å lage utfyllende regelverk for dyr som ikke omfattes av forordningen, som for eksempel reinsdyr.

Endring i forskrift om brukthandel

Det er foretatt endringer i forskriften til brukthandel med virkning fra 1. januar 2007. En av endringene er at beløpsgrensen som tidligere medførte at gjenstander under 300 kroner ikke skulle protokolleres nå er fjernet fra forskriften. Nå skal alle gjenstander føres inn i protokollen og alle som selger ting til en brukthandler skal legitimere seg. En av de vesentligste endringene går imidlertid på at gjenvinningsbedrifter fritas fra protokollplikten og pålagt oppbevaringstid for gjenstander ment for industriell destruksjon og/eller gjenvinning. (Les mer om brukthandel i artikkelen på side 20–21.

Nye jakttider fra 1. april 2007

Direktoratet for naturforvaltning (DN) har nylig endret forskrift om jakt, felling og fangst samt sanking av egg og dun. Forkskriften endres hvert femte år etter en omfattende høring blant fylkesmenn, kommuner og berørte organisasjoner. Det er ikke foretatt vesentlige endringer i forskriften som gjelder for perioden 2007–2012. Erfaringer viser at jakttiden for de fl este viltarter har funnet en akseptert form, og at det derfor ikke er behov for store endringer i jakttidene. De endringene som er vedtatt er blant annet på bakgrunn for å legge til rette for lokale og regionale tilpasninger av jakttid, vern av sårbare arter og hindre etablering av fremmede viltarter. Ett eksempel på en endring som er gjort er at nå kan Fylkesmann, etter søknad fra kommunen, utvide jakttiden for elg og hjort til 23. desember når det foreligger særlige bestandsmessige, forvaltningsmessige eller næringsmessige behov.