Overtredelsesgebyr etter ny plan- og bygningslov kommer til sommeren

Ny plan- og bygningslov gir i § 32-8 kommunene anledning til å ilegge overtredelsesgebyr ved de i bokstav a-l angitte overtredelser. Forskrift om når det skal utferdiges gebyr, størrelse på gebyr mv har nå vært ute på høring.

I høringsforslaget foreslås det gebyrer opp til 400 000 kroner for foretak og opptil det halve for privatpersoner. I § 17-3 er det foreslått en bestemmelse om at kommunen plikter å varsle påtalemyndigheten før gebyr ilegges dersom saken gjelder «personskade eller alvorlig fare for personskade eller skade som rammes av bestemmelser i annet lovverk».

Økokrim deltok i referansegruppe for forskriftsbestemmelsene om overtredelsesgebyr, se nærmere i artikkelen «Tosporet system i ny plan- og bygningslov» av politiadvokat Tarjei Istad i Miljøkrim 1-2009.

Byggesaksdelen i ny lov med forskrifter skal etter planen tre i kraft 1. juli i år. Mer informasjon om forskriftsforslaget finnes på Kommunal- og regionaldepartementets nettsted under hurtigvalget «Ny plan- og bygningslov».

 

Regjeringen foreslår nye regler om nødverge ved rovdyrangrep og åtebruk

Ved Miljøverndepartementets P.r.p. 75 L foreslo Regjeringen 19. februar 2010 endring i reglene i naturmangfoldloven og viltloven om felling av vilt i nødverge og om bruk av åte. Forslaget utvider adgangen til å felle vilt til forsvar av husdyr, men terskelen for felling knyttes til om bestandsmål er nådd. Muligheten for nødvergefelling utvides om bestanden av jerv, gaupe og bjørn har vært klart over Stortingets bestandsmål i en 3-årsperiode. Dersom det motsatte er tilfelle i en ny 3-årsperiode, strammes adgangen inn igjen.

Videre senkes adgangen til å felle alle typer rovdyr i såkalt rovdyrsikker hegn.

Det foreslås ikke endringer for ulv, selv om blant andre Norges Bondelag, Norsk Bonde- og småbrukarlag og flere kommuner ønsket det.

Det foreslås en bestemmelse i viltloven til regulering av bruk av åte på jakt.

Økokrim innga høringsuttalelse.