Ny § 23 i kulturminneloven

Gjeldende § 23 i kulturminneloven lister opp hvilke gjenstander mv som ikke kan føres ut av landet uten tillatelse. Opplistingen har vist seg å gi en del upraktiske og trolig utilsiktede utslag, for eksempel at det er forbudt å utføre bøker fra 1800-tallet som er masseproduserte og finnes i forholdsvis store opplag.

Med virkning fra 1. januar 2009 endres derfor § 23 slik at den gir en generell angivelse av hva som omfattes av utførselsforbudet. Forbudet gjelder kunst og kulturmateriale ”som har stor betydning for bevaring, forskning eller formidling av kulturarv, kunst og historie i Norge”. Når forbudet skal håndheves og brudd eventuelt straffe-forfølges, vil man kunne søke støtte i en kommende forskrift som skal presisere hvilke gjenstander som omfattes.


Lustelling og avlusing

Oppdrettsanlegg skal ved sjøtemperatur over 4 grader Celsius undersøke og journalføre forekomst av lakselus hos laks og regnbueørret minst hver 14. dag. Ved mer enn 0,5 voksen hunnlus per fisk i en enkelt merd skal hele anlegget avluses. Dette følger av §§ 4 og 5 i Fiskeridepartementets forskrift 9. juli 2008 nr 797 om bekjempelse av lus i akvakulturanlegg. Den erstatter forskrift 1. februar 2000 nr 70.

Mattilsynet gir retningslinjer for telling, registrering og rapportering av lus. Brudd på forskriften straffes etter matloven § 28.